Nasjonalparkkommune
Follebu kirke

Arealplanlegging

Arbeidet med arealplaner er i Gausdal kommune tillagt teknisk enhet. Enhetens viktigste oppgaver er utarbeidelse og saksbehandling av område- og detaljereguleringsplan samt revisjoner av kommuneplanens arealdel. Her vil du finne planer som er ute til høring og godkjente planer.

Arealplan

Arealdisponeringen i kommunen er fastlagt gjennom kommuneplanen/kommunedelplaner. Det vil si at kommunestyret har bestemt hva de forskjellige områdene i kommunen skal benyttes til. 

Kommuneplanens arealdel er hovedkartet og dekker "alt" areal i kommunen. Et slik kart må nødvendigvis bli forholdsvis grovmasket. I sentrumsområdene, eller andre områder med   særlige interesser,  f.eks  større områder for hyttebygging, er det derfor utarbeidet kommunedelplaner.  Kommunedelplaner er en kommuneplan over et mindre avgrenset område av kommunen. 

Kommuneplan/kommunedelplaner er juridisk bindende planer. For områder som i kommuneplanen/kommunedelplanene er avsatt til utbyggingsområde vil det normalt kreves en egen reguleringsplan, før området kan utbygges.

Det er kommunestyret som avgjør når planene skal tas opp til revisjon, og normalt er det kommunen som står for utarbeidelsen av planene. Det er viktig at personer med utbyggingsinteresser o.l kommer med innspill under revisjonene av kommuneplan/kommunedelplanene, da kommunen normalt ikke vil godkjenne nye utbyggingsområder som strider med disse overordna planene. 

Reguleringsplan

Reguleringsplaner er juridisk bindende, forholdsvis detaljerte planer vedr.
utnyttelsen av et bestemt geografisk område.
Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Flertallet av reguleringsplanene
omfatter utbyggingsområder.
Når et område er avsatt til utbyggingsområde i overordna plan (kommuneplan)
er det som regel et krav om utarbeidelse av reguleringsplan før utbyggingen i
området kan starte. I reguleringsplanene blir (som regel) tomtegrenser, type
bebyggelse, vegfremføring o.l fastlagt. Reguleringsplanen er grunnlag for den
senere byggesaksbehandling.

De aller fleste reguleringsplanene i kommunen er såkalte "private forslag til
reguleringsplan", dvs. at de utarbeides etter privat iniativ fra grunneier og/eller
utbygger.