Hva er en arealplan ?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og planbestemmelser.

  • Plankartet viser hvor boliger, veger, lekeplasser, skoler osv skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene skal brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av veg eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.
  • Planbeskrivelse beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planen forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Det finnes ulike typer arealplaner. Alle eiendommer omfattes av kommuneplanens arealdel, og i tillegg kan det være en kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan som gjelder for din eiendom.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil arealplanene gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

 

Dispensasjon fra arealplan

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til kan du enten søke om dispensasjon eller søke om endring av reguleringsplan.

Dispensasjon er unntaket
Alle arealplaner har vært gjennom en langt politisk prosess med overordnet planlegging av området, med medvirkningsmuligheter for naboer og både offentlige og private organisasjoner som har interesse i planen. En plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjon skal derfor bare unntaksvis benyttes.

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

  • hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Slik søker du dispensasjon
Søknad om dispensasjon skrives som et vanlig brev. I tillegg skal naboer varsles om at det søkes om dispensasjon. Søknaden skal si hva det søkes om dispensasjon fra, og i tillegg skal søknaden inneholde en begrunnelse for dispensasjonen.

 

 

Nytting lenker.....