Skatteberegning 2018

Gausdal kommunestyre har gjort følgende vedtak om beregning av eiendomsskatt for 2018:

  • Eiendomsskatten fastsettes til 5,5 ‰ for alle eiendommer for året 2018.

  • Det innføres ikke bunnfradrag for året 2018.

  • Promillesatsen blir vurdert redusert hvis samlet eiendomsskatteinntekt blir høyere enn forutsatt i budsjett for 2018. Dersom kommunestyret vedtar endringer vil avregning skje på faktura for 2. kvartal.

Eksempel på hvordan man regner ut eiendomsskatt finner du her

Utfyllende opplysninger om taksering kan leses i rammer og retningslinjer.

                                                                                  

Feil på skatteseddelen

Dersom du mener vi har feil faktaopplysninger på eiendommen, må du kontakte oss.  Eventuelle feil vil bli rettet opp, og sakkyndig nemnd vil justere taksten på grunnlag av korrekte fakta. Du vil da få tilsendt korrigert takst. Det samme gjelder dersom det er gjort andre åpenbare feil.

 

Fakturering

Faktura for 1. kvartal sendes ut i begynnelsen av mars med forfall 20. mars, og denne må betales innen fristen, selv om du har klaget. Dersom du får medhold i din klage, vil for mye innbetalt skatt bli avregnet etter at klagen er behandlet.

 

Klageadgang

Dersom du mener at taksten for din eiendom er feil, kan du påklage taksten. Klagen må fremsettes skriftlig til Gausdal kommune. Klagefristen er satt til 12.04.2018. Vi ber deg om å være tydelig på hva du klager over og hva du begrunner din klage med. Det er kommunestyret som har vedtatt at Gausdal kommune skal ha eiendomsskatt og nivået på denne. Politiske vedtak fattet av kommunestyret er det ikke klagerett på.

 

 

 

Skattelister

Skattelistene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.18-22.03.18

Taksten fremkommer slik

Det er eiendommer med bygg som takseres. Beliggenhet, størrelse og kvalitet bestemmer taksten. Beliggenhetsverdien reguleres ved hjelp av sonefaktor; kvalitet ved hjelp av ytre og indre faktor. Ytre faktor(yf) tar hensyn til forhold rundt eiendommen som påvirker verdien, for eksempel om det er tilknytning til off. vann og avløp. På boliger er det også reduksjon på YF om det er over 200 m privat vei. Indre faktor (if) brukes for regulering av takst med hensyn til bygningens alder og tilstand. Datasystemet er slik at kjellerarealet (og de andre arealer utenom hovedetasjen) må regnes om til en størrelse hvor kvadratmeterprisen for boligen kan brukes. Faktoren for kjeller og uinnredet loft er 0,1, innredet loft er 0,6

Næringseiendommer

For næringseiendommer kan det i tillegg være benyttet en takstmatrise for å komme frem til taksten. For nærmere informasjon om disse takstene eller matrisen, ta kontakt med kommunen

Skatteberegning

Gausdal kommunestyre har gjort følgende vedtak om beregning av eiendomsskatt -Boligeiendommer, fritidseiendommer og våningshus på gardsbruk ilegges eiendomsskatt med skattesats på 5,5 promille av skattegrunnlaget. -Næringseiendommer, ilegges eiendomsskatt med skattesats på 5,5 promille av skattegrunnlaget. -Kommunestyret har vedtatt å ikke benytte bunnfradrag for selvstendige boenheter. Skatten utregnes slik: Takst i eks. kr 1 930 000.- x 5,5 promille = kr. 10615,- å betale.

Fritak for eiendomsskatt

Etter § 5 i eiendomsskatteloven er offentlige bygninger, kirker og jord- og skogbrukseiendommer fritatt. Etter § 7 har kommunestyret fritatt eiendommer som tilhører lag og foreninger, fredede bygninger og nybygde boliger i 5 år.

Fremsetting av klage

Dersom du mener at taksten for din eiendom er feil, kan du påklage taksten (dvs. begjære overtakst). Klagen må fremsettes skriftlig innen 6 uker fra takstene ble lagt ut til offentlig ettersyn. Vi ber deg om å være tydelig på hva du klager over og hva du begrunner din klage med. Dersom du lurer på noe er du velkommen til å ta kontakt. Det er kommunestyret som har truffet vedtak om at Gausdal kommune skal ha eiendomsskatt, og om skattesats. Kommunestyrets vedtak er politiske vedtak som du ikke har klagerett over. Skriftlige henvendelser om uenighet i kommunestyrets beslutning vil derfor bli avvist.

Sakkyndig nemnd

Dersom du mener vi har feil fakta på eiendommen, må du kontakte oss om dette. Eventuelle feil vil bli rettet opp og sakkyndig nemnd vil justere taksten på grunnlag av korrekte fakta. Du vil da få tilsendt korrigert takst. Det samme gjelder dersom det er gjort åpenbare feil.

Sakkyndig ankenemnd

Dersom du er uenig i taksten som sakkyndig nemnd har satt, og fremsetter klage innen fristens utløp, vil en sakkyndig ankenemnd gjennomføre en fornyet vurdering og deretter fastsette endelig takst på eiendommen. Sakkyndig ankenemnd har myndighet til å øke, redusere eller beholde taksten som sakkyndig nemnd har satt. Denne taksten kan bare overprøves gjennom rettssystemet.

Faktura eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter. Eiendomsskatten blir fordelt på 4 terminer med forfall. -Eiendomsskatten for 1. kvartal sendes ut i slutten av februar med forfall 20. mars. -Eiendomsskatten for 2. kvartal sendes ut i slutten av mai med forfall 20. juni. -Eiendomsskatten for 3. kvartal sendes ut i slutten av august med forfall 20. september. -Eiendomsskatten for 4. kvartal sendes ut i slutten av oktober med forfall 20. november. Selv om det fremsettes klage og klagen ikke er ferdig behandlet, skal fakturaen du får tilsendt betales innen forfall, jfr.§ 25 i eiendomsskatteloven. Ved reduksjon av takst/skatt vil tilgodebeløp bli tilbakebetalt. Ved økning av takst/skatt vil tilleggsbeløp bli innkrevd ved neste fakturatermin.

Taksten stemmer ikke med ligningsverdien på eiendommen

Takst og ligningsverdi er ikke det samme. Taksten er til beregning av eiendomsskatt til kommunen og ligningsverdien er for å beregne formueskatt til staten. Faktorene som legges til grunn er ikke helt like. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke den taksten kommunen fastsetter ved beregning av eiendomsskatt, når de fastsetter ligningsverdi.