Nasjonalparkkommune

Grunnskole

Selvbetjening ikon

Nyheter og kunngjøringer – Grunnskole ikon

7 kamp 4

PPT

PPT gjør ........

 

kkkkk

 

kkkk

 

kkkk

2017-06-30
Forset skole

Forset skole

2017-06-29
Foto Fjerdum skole

Engjom Fjerdum skole

Velkommen til Engjom Fjerdum skole
2017-06-23
Follebu skole

Follebu skole

Follebu skole er kjempefin bla bla bla

2017-06-22

Bytte av skolekrets

Elever i Gausdal kommune skrives inn ved sin nærskole. Nærskoleprinsippet kan fravikes ved søknad dersom det foreligger særskilte og dokumenterte forhold som tilsier at skolebytte er til det beste for eleven. For utfyllende beskrivelse av retningslinjer for skoleplass og skolebytte vises til forskrift for grunnskolen i Gausdal kommune, vedtatt av kommunestyret 23.3.2017.

2015-07-06

Skoleruta

2013-06-14

Engjom skule

2013-06-06

PP-tjenesten

PPT er en forkortelse for "pedagogisk-psykologisk tjeneste". PPT skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i sin utvikling og/eller har en vanskelig opplæringssituasjon.

PPT skal rådgi barnehagene og skolene om hvordan de kan tilrettelegge barnehage-/skoledagen for barn/elever med spesielle behov.

PPT er sakkyndig instans i spørsmål om behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, og ved spørsmål om utsatt eller framskutt skolestart.

PPT kan i samarbeid med fastlegen viderehenvise til BUP, Habiliteringstjenesten, Statped. og andre.

PPT utreder og gir råd om barn/elever som har vansker knyttet til

- språk- og talevansker

- generelle lærevansker eller fagvansker

- lese- og skrivevansker

- matematikkvansker

- konsentrasjonsvansker

- sosiale og emosjonelle vansker

- atferdsvansker

- syns- og hørselsvansker

2011-06-15