Nasjonalparkkommune

Kommuneplanens samfunnsdel

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel (§ 11-1). Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer som spesifiserer prioriterte planoppgaver fremover.

Klikk på bildet for å lese dokumentet
kommuneplan ill 2.jpg