Oppgaver

  • Legge til rette for brukermedvirkning

  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator

  • Oppnevneve koordinator

  • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering

  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator

  • Kompetanseheving, oppplæring og veiledning av koordinatorer

  • Ivareta et familieperspektiv

  • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer

  • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere

Organisering

Koordinerende enhet er organisert som et team med fire deltagere fra tjenesteytende enheter.

Teamet er forankret i kommunens ledelse på tvers av enhetene.

Koordinerende enhet har en bred tverrfaglig kompetanse på habilitering/ rehabilitering, helse, barne- og familieperspektiv, spesialpedagogikk og juridisk kompetanse.

 

 

Lenker

Informasjonsfilm om veilder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov https://youtu.be/5yk1wId3mjs

 

Informasjonsfilm om koordienrende enhet for individuell plan https://www.youtube.com/watch?v=-cMtBJZNqD4

 

Om individuell plan, koordinator, koordinerende enhet https://helsedirektoratet.no/individuell-plan-rehabilitering-og-habilitering