Nasjonalparkkommune

Melding og tiltak

Melding
Er du bekymret for et barn? Ta kontakt med en i barneverntjenesten, som vil gi deg råd og veiledning. Ønsker du å være anonym har du som privatperson mulighet til det.
Når vi får inn en melding blir denne grundig vurdert for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom vi mener at meldingen må undersøkes, så blir foreldrene kontaktet.
Personer med yrkesmessig taushetsplikt har plikt til å melde fra til oss dersom det er begrunnet mistanke om alvorlig omsorgssvikt og/eller store adferdsproblemer. 

Hjelpetiltak

Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når vi setter inn hjelpetiltak, er det for å bedre barnets situasjon i hjemmet. Hjelpetiltak kan være:

  • råd og veiledning
  • støttekontakt
  • besøkshjem
  • tilsyn i hjemmet
  • plass /utgiftsdekning  i barnehage / sfo
  • tilskudd til positive fritidsaktiviteter
  • andre tiltak

Omsorgstiltak
Hvis hjelpetiltak ikke bedrer barnets situasjon i hjemmet, kan barnet plasseres utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Denne plasseringen kan skje med eller uten foreldrenes samtykke. Hvis foreldrene ikke samtykker i plasseringen, må det treffes vedtak i Fylkesnemda etter forslag fra oss. Ved mistanke om grov omsorgssvikt eller mishandling kan vi flytte barnet med det samme. Barn som viser alvorlige atferdsvansker kan uten samtykke bli plassert i institusjon uten at foreldrene mister omsorgen. Vi kan plassere barn i:

  • fosterhjem
  • barne- og ungdomshjem
  • andre institusjoner, kollektiv, skoler og lignende

Ettervern
Vi jobber i hovedsak med barn fra 0 – 18år. Når de ungdommene som vi har kontakt med fyller 18 år, kan de samtykke til å fortsatt opprettholde tiltak inntil de har fylt 23år.