Nasjonalparkkommune
illustrasjon_horing

Klagefrist 18.08.2017

Melding om vedtak - detaljregulering for S2F på Sør Skei

Kommunestyret vedtok i møte 15.06.2017 sak 39/17 detaljregulering for område S2F. S2F var en del av flere områder som ble behandlet i kommunestyret i 2016 (sak 49/16), Men sluttbehandlingen for S2F ble vedtatt utsatt i påvente av en helhetlig vurdering av arealbruken næring/fritid i kjerneområdet på Skei. Dette arbeidet er utført i høsten 2016 og vinteren 2017.

Dette er et varsel om  planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Eventuelle klager

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet  og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen 01.07.2017. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18.08.2017.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket. Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.

Eventuelle klager sendes Gausdal kommune, Vestringsvg. 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Dokumenter:

For å lese PDF-dokumentene trenger du Adobe Acrobat Reader - dette kan lastes ned gratis her.

Brev melding om vedtak

Reguleringsplan S2F Skei Sør - Felt 3

Regplanbeskrivelse - Detaljregulering

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Særutskrift kommunestyret