Nasjonalparkkommune
Illustrasjon høring

Høring - frist 1. september 2017

Områderegulering Segalstad Bru

Planen for områderegulering Segalstad Bru er utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring. Frist for merknader er 1. september 2017.

2017-06-14
illustrasjon_horing

Høring - frist 7.juli

Revisjon av forskrift for slamtømming

Planutvalget har vedtatt å sende forslag til revisjon av forskrift for slamtømming i Gausdal ut på høring. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 7.juli.

2017-06-13