Nasjonalparkkommune
Illustrasjon_kommunestyret 2015-2019

Politikk i Gausdal

Her finner du en oversikt over politisk organisering i Gausdal kommune 2015 - 2019.

Kommunestyret: I utgangspunktet er all kommunal beslutningsmyndighet (med noen få unntak) tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan i stor utstrekning delegere fullmakt til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon. I praksis er kommunestyrets oppgaver derfor konsentrert rundt overordnete og prinsipielle spørsmål.

Formannskapet:  Er kommunens driftsstyre og har beslutings- eller innstillingsmyndighet i en rekke saker som angår kommunens daglige drift.  Formannskapet skal også legge frem forslag til økonomiplan (4 år) og årsbudsjett for kommunestyret.   I Gausdal fungerer formasnnskapet i tillegg som kommuneplanutvalg.

Kontrollutvalget: er kommunens kontrollorgan og har blandt annet ansvar for å følge opp kommunens økonomiforvaltning og rutiner på en rekke områder, inkl. oppfølging av politiske og andre vedtak (forvaltningsrevisjon).  Kontrollutvalget fremmer saker direkte til kommunestyret, blandt annet i forbindelse med kommunens årsregnskap.

Komité: For perioden 2015 2019 er det opprettet én tjenestekomité med 7 medlemmer. Komitéen skal primært drive forberedende behandling av saker med innstillingsrett til kommunestyret.