Nasjonalparkkommune

Praktisk bistand - Hjemmehjelp

Generelt

Tema

- Omsorg, trygd og sosialtjenester
- Barn og familie
- Helse

Beskrivelse

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

All tildelding skjer etter en individuell vurdering, der behovet vurderes fortløpende.

Pris for tjenesten

Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal tjenesten være gratis.


kommunale avgifter og gebyrer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
aaa

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Tildelingskontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

aaa

Kontakt oss

Avdeling:
Tildelingskontoret
Telefon:
61224513
Telefaks:
61224420
E-post
Postadresse:
2651 Østre Gausdal
Besøksadresse:
Vestringsvegen 8
Avdeling:
Tildelingskontoret
Telefon:
61224513
Telefaks:
61224420
E-post
Postadresse:
2651 Østre Gausdal
Besøksadresse:
Vestringsvegen 8

Kontaktpersoner:

Navn:
HildeWaaler
Tittel:
Leder tildelingskontoret
Telefon:
61224513
Mobil:
41469233
E-post

Andre opplysninger

 

 

 

Dato oppdatert
2016-01-06 13:32
Gyldig til
2022-03-23