Nasjonalparkkommune

Produksjonstilskudd i jordbruket

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon 
  • husdyrhold 

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Kriterier/vilkår

Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak.

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. 

aaa

Praktiske opplysninger

Skjema

Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.


Altinn - Produksjonstilskudd i jordbruket

Søknadsfrist

20. august og/eller 20. januar, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Landbruksdirektoratet. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

aaa

Kontakt oss

Avdeling:
Landbrukskontoret for Lillehammer-regionen
Postadresse:
2651 ØSTRE GAUSDAL
Besøksadresse:
Vestringvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL

Kontaktpersoner:

Navn:
BenteKleiven
Tittel:
Konsulent
Telefon:
61 22 45 42
E-post
Navn:
ØysteinJorde
Tittel:
Fagkonsulent
Telefon:
61 22 45 43
E-post
Navn:
Sverre ArntHøstmælingen
Tittel:
Fagkonsulent
Telefon:
61 22 45 47
E-post
Navn:
KarenSaksum
Tittel:
Jordbruksrådgiver
Telefon:
61 22 45 11
E-post

Andre opplysninger

 

 

 

Dato oppdatert
2016-01-12 13:15
Gyldig fra
2009-06-12