Nasjonalparkkommune

Rådmannsteamet: Den administrative ledelsen i Gausdal kommune

Rådmann og rådmannsteam
Rådmannen er i følge Kommunelovens § 23 den øverste leder for den kommunale organisasjonen:

 • Rådmannen har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter.
 • Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
 • Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale organer med unntak av kontrollutvalget.

Til å bistå med styring og koordinering i Gausdal kommune har rådmannen med seg to kommunalsjefer. Rådmannsteamet bidrar i fellesskap til å utvikle og drive kommunen, men har også en viss arbeidsdeling. Alle enhetsledere er knyttet til en kommunalsjef eller rådmannen. Rådmannsteamet har ansvar for oppfølging av ledernettverk.


Rådmann Rannveig Mogren, overordnede ansvarsområder:

 • Kommuneplanlegging
 • Arbeidsiverstrategi, organisasjon og medarbeidere
 • Styrings- og kvalitetssystem, internkontroll
 • Lederutvikling
 • Beredskap
 • Regionrådet for Lillehammerregionen, og regional rådmannsgruppe
 • Politisk ansvarsområde: formannskapet og kommunestyret, komiteer  


Kommunalsjef Harald Landheim, overordnede ansvarsområder:

 • Pleie- og omsorg
 • Familie og helse  
 • Habilitering og rehabilitering
 • Tekniske tjenester   
 • Landbruk (vertskommuneansvar)
 • Økonomi
 • Politisk ansvarsområde: Planutvalget

Kommunalsjef Cathrine Furu, overordnede ansvarsområder:

 • Skole
 • Barnehage
 • Kultur og fritid
 • Kirke  
 • Service og sentrale støttefunksjoner
 • Regionalt IKT-styre
 • Politisk ansvarsområde: komiteer


Enhetslederne
Enhetslederne i Gausdal kommune er, sammen med rådmannen, ansvarlig for kommunens totale resultat og for å opprettholde kommunens omdømme om å framstå som kvalitetsbevisst, serviceorientert og åpen overfor innbyggere, ansatte og samarbeidsparter. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / økonomi / internkontroll / HMS og medarbeiderne i sin enhet.

Enhetslederne:

 • har fullmakter og kompetanse til å ta avgjørelser nærmest mulig brukeren
 • må delta aktivt i utvikling av kommunen gjennom lederforum / nettverk mv.
 • har ansvar for organiseringen av sin enhet

Strategigruppen
Strategigruppen er underlagt rådmannen, og skal bistå rådmannen og enhetslederne med:

 • rådgiving, analyser, utredninger
 • styringssystem, internkontroll og kvalitetsutvikling
 • systemutvikling og opplæring  
 • prosjektledelse  
 • planlegging
 • saksbehandling, o.a.