Nasjonalparkkommune
illustrasjon_horing

Høring - frist 7.juli

Revisjon av forskrift for slamtømming

Planutvalget har vedtatt å sende forslag til revisjon av forskrift for slamtømming i Gausdal ut på høring. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 7.juli.

I forslag til ny forskrift er det tatt inn en bestemmelse som gir rådmannen anledning til å gi dispensasjoner.

Eventuelle merknader sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal - postmottak@gausdal.kommune.no

Høringsfrist: 7.juli 2017

 

DOKUMENTER

Planutvalgets behandling

Forskrift for slamtømming i Gausdal