Nasjonalparkkommune
illustrasjon høring

Klagefrist 18.08.2017

Vedtatt detaljreguleringsplan Gjefselykkja Skei

Kommunestyret vedtok i møte 15.6.2017 sak 40/17 detaljregulering for Gjefselykkja på Skei.

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet  og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen 01.07.2017.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18.08.2017.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket. Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.

Eventuelle klager sendes Gausdal kommune, Vestringsvg. 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

 

Saksdokumenter:

For å lese PDF-dokumentene trenger du Adobe Acrobat Reader - dette kan lastes ned gratis her.

Melding om vedtak

Plankart

Planbeskrivelse

Regulerings bestemmelser

ROS analyse

Særutskrift kommunestyret vedtak