Hva er en arealplan

  • Plankartet viser hvor boliger, veger, lekeplasser, skoler osv skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene skal brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av veg eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.
  • Planbeskrivelse beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planen forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

En arealplan er juridisk bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Det finnes ulike typer arealplaner. Hele kommunen omfattes av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Kommunedelplaner er en mer detaljert plan for enkelte områder, for eksempel tettstedene. Disse planene kalles ofte for overordnet plan. 

Reguleringsplaner gjelder for mindre områder og er mer detaljert enn de overordnede planene.

Hvis du ønsker å bygge noe på din eiendom eller dele eiendom, vil arealplanene gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Du kan selv finne ut hvilken plan som gjelder for din eiendom ved å aktivere "arealplaner" Illustrasjon_kart i kartløsningen, etter du har søkt opp eiendommen.

Du kan finne brukerveiledning her.

Dispensasjon fra arealplan

Dispensasjon fra arealplan

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det arealplanene legger opp til kan du enten søke om dispensasjon eller søke om endring av reguleringsplan.

Dispensasjon er unntaket
Alle arealplaner har vært gjennom en langt politisk prosess med overordnet planlegging av området, med medvirkningsmuligheter for naboer og både offentlige og private organisasjoner som har interesse i planen. En plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjon skal derfor bare unntaksvis benyttes.

Kommunen kan gi dispensasjon hvis:

  • hensikten med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Slik søker du dispensasjon
Søknad om dispensasjon skrives som et vanlig brev. I tillegg skal naboer varsles om at det søkes om dispensasjon. Søknaden skal si hva det søkes om dispensasjon fra, og i tillegg skal søknaden inneholde en begrunnelse for dispensasjonen.

Slik utarbeider du privat planforslag

Større byggetiltak kan i hovedak ikke gjennomføres uten regiuleringsplan.

Du kan finne ut om en eiendom er regulert eller ikke på Gausdal kommune sin kartløsnig.

Dersom du ønsker å utvikle et område eller en eiendom som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til detaljeregulering.

 

Hvem kan fremme reguleringsplan

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Loven krever imidlertid at det bak en privat detaljregulering står ekspertise som kjenner til lovverk og forvaltningssystem, og planen må oppfylle visse minstekrav til framstilling.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Kommunen vil vurdere om tiltaket må detaljreguleres før det kan gjennomføres.

Privatpersoner som ønsker å fremme et reguleringsforslag, kan sammen med sin fagkyndige konsulent kontakte arealplanseksjonen og be om et oppstartsmøte

 

Behandlingstid

Det tar omtrent ett år fra varsel om oppstart av planarbeid til planen er vedtatt av kommunestyret. Fremdriften vil avhenge av tiden forslagsstiller bruker på å utarbeide planen, graden av konflikter, krav til utredninger med videre. Kommunen sin saksbehandlingstid er inntil 12 uker fra et komplett planforslag er mottatt.

 

 

Utbyggingsavtaler

  • Utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

  • Gausdal kommune ønsker å legge forutsigbarhet som grunnlag for bruk av utbyggingsavtaler. Kommunen kan ikke stille krav til grunneier/utbygger om at utbyggingsavtale skal være premiss for utbygging, men avtalen skal være frivillig og gjensidig forpliktende.

  • Bruk av utbyggingsavtaler må forankres i kommunestyrevedtak som klargjør når utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging og hvilke typer tiltak det kan være aktuelt å forhandle om i avtalene.

  • Utbyggingsavtale kan omfatte teknisk infrastruktur og grøntområder, boligpolitiske tiltak og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av den konkrete arealplanen. Det er ikke tillatt for utbygger å bekoste sosial infrastruktur (skole, sykehjem, barnhage el tilsvarende tjenester) gjennom utbyggingsavtale etter "Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler".

  • Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan for det aktuelle området er vedtatt. Utbyggingsavtale kan ikke påklages.