Berging av vinterfôr 
Landbrukskontoret oppfordrer til at alle tilgjengelige arealer høstes. Finnes det arealer som det har vært liten eller ingen drift på i det siste, oppfordres det til å drive disse.  Dersom det er arealer som ikke er drevet, oppfordres det til å ta kontakt med eier, for å undersøke om det er mulig å få drive arealet.

Det oppfordres også til å gjøre det som er mulig for å unngå å beite fulldyrka mark som kan høstes. En må prøve få dyra over på innmarksbeiter istedet. De dyra som kan gå i utmark, f.eks. ungdyr og sinkyr oppfordres det til å sende til skogs/fjells. Det er også viktig å berge all halm som berges kan. 


Erstatning ved avlingssvikt
Dersom avlingsnivået for hele vekstsesongen 2018 antas å bli mindre enn 70 % av normalårsavling pr. vekstgruppe kan det være grunnlag for å søke om avlingsskadeerstatning. Det vil si at avlingsreduksjonen må være over 30 %. Søknadsfristen er 31. oktober 2018. Det søkes via www.altinn.no

Avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold (tørke, stor nedbør eller frost) og som kan gi grunnlag for erstatning skal meldes til landbrukskontoret uten ugrunnet opphold. Det bes om at melding om avlingssvikt gis pr. e-post til: landbrukskontoret@gausdal.kommune.no  Skriv litt om årets avling i.f.t. tidligere år og antall dekar høstet. Dersom det er totalskade som skal såes om, må landbrukskontoret kontaktes.

Vi gjør oppmerksom på at hele eller deler av erstatningen kan bli avkorta dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og har gjort det en kan for å forebygge tap. 

For foretak som produserer grovfôr til egne husdyr er det viktig at det noteres periode og antall dyr dersom en har husdyr som beiter på fulldyrka el.overflatedyrka mark. 

Les Fylkesmannens informasjon om erstatning for avlingssvikt her

Les landbruksdirektoratets informasjon om erstatning for avlingssvikt her. På den nettsida ligger det nyhetssaker på høyresida som kan være av interesse.