Den nasjonale veilderen Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier (15.09.2022) tydeliggjør ansvar knyttet til samarbeid, samordning og barnekoordinator på system- og individnivå. 

Ordningen er i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a. Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover (fra 1. august 2022). Dette gjelder familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.Barnekoordinator skal bidra til at familiene får et samordnet, koordinert og helhetlig tjenestetilbud på tvers av nivåer i velferdstjenesten, og vil være en av de som er nærmest barnet. Funksjonen er lagt til Koordinerende enhet.

Les mer om koordinerende tjenester her