Grunnlag for tildeling av bolig

Tildeling av kommunale boliger skjer på bakgrunn av behovet til den enkelte søker. Tildelingen er tverrfaglig begrunnet og den søker som har størst behov vil frå tildelt bolig først. Boliger for flyktninger er ikke en del av boligene som tildeles på grunnlag av behov.
Hvis det ikke finnes ledige kommunale utleieboliger, så vil du bli satt på venteliste eller det kan være aktuelt med en akuttbolig via NAV.

Målgrupper for ulike kommunale boliger

Kommunen har flere ulike typer kommunale boliger. Målgruppene for disse ulike boligene er (i ikke-prioritert rekkefølge):

1) Vanskeligstilte personer som ikke klarer å skaffe seg bolig selv på grunn av sykdom, økonomi eller annet.
2) Førstegangsbosetting av flyktninger
3) Akuttbehov/behov for midlertidig bolig ved f.eks utskriving fra sykehus for bostedsløse
4) Behov for tilrettelagt bolig med tilgang på tjenester grunnet sykdom, alder, funksjonshemming eller andre årsaker.

Lovgrunnlag

Det finnes ingen lovhjemmel som gir innbyggerne rett til egen bolig. Men, kommunen skal bistå med å skaffe en bolig til de som, av nevnte årsaker, er vanskeligstilte og ikke klarer det på egenhånd. Ved akutt behov for bolig, så har enkeltpersoner en rett til midlertidig bolig.

 

Hvordan søker jeg om kommunal bolig?

Her finner du Gausdal kommunes retningslinjer for tildeling av kommunal bolig:

Tildeling av kommunal omsorgsbolig

Tildeling av kommunal utleiebolig