Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brannvern og tilsyn

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. I tillegg til eiere har også brukere plikt til å sørge for å holde bygningstekniske konstruksjoner og ulike sikkerhetsinnretninger i forsvarlig stand. Kommunen identifiserer og fører tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter. Dette er byggverk hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Det stilles også en del bestemte organisatoriske krav til driften av særskilte brannobjekter. Tilsynsfrekvensen er:

  • bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv – minst en gang hvert år
  • bygninger, anlegg og lignende som representerer en særlig brannfare eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser – minst en gang hvert år
  • viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg – minst en gang hvert fjerde år

Kommunen melder vanligvis tilsynet på forhånd, men også uanmeldt tilsyn kan gjennomføres. Brannvesenet vurderer da alle forhold som har betydning for brannsikkerheten, både tekniske og organisatoriske tiltak. Hvis tiltakene ikke anses å være tilstrekkelige, kan brannvesenet gi pålegg om retting/utbedring eller benytte andre reaksjonsmidler.
 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Det finnes veiledningsmateriale om hvordan kravene til brannsikring skal gjennomføres. Se lenke under.

Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere

Partnere


aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt plikt for eiere av virksomheter. Se spesielt:

Brann- og eksplosjonsvernloven § 19 og kapittel 7.

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om brannforebygging

Retningslinjer

Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Veiledning til forskrift om brannforebygging

___

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen utarbeider en rapport etter at tilsynet er utført. Rapporten angir hvilke avvik som er funnet fra kravene til brannsikring og hvilke nye sikringstiltak det er behov for. Rapporten sendes umiddelbart til eieren eller virksomheten/brukeren, som skal gi en tilbakemelding innen en gitt frist. Tilbakemeldingen skal gi svar på når og hvordan avvikene vil bli rettet opp.

Blir det ikke gitt tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapporten innen fristen, skal kommunen gi de påleggene som er nødvendig. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler om varsling med mer skal følges.
 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtak om pålegg, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til klageinstansen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er klageinstans for vedtak gjort av kommunestyret. For alle andre vedtak fattet av kommunen er kommunestyret eller kommunens egen klagenemnd klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lillehammer Region brannvesen
Telefon:61050900
Postadresse:Lillehammer kommune Postboks 986 2626 Lillehammer
Besøksadresse:Lillehammer brannstasjon Lars Skreftsrudsgate 6 2615 Lillehammer

Kontaktpersoner

Navn:Knut Birger Bakken
Tittel:Brannsjef
Telefon:61050903
Mobil:97074480
Epost:Knut.Birger.Bakken@lillehammer.kommune.no

Andre opplysninger

 

 

 

Oppdatert:2016-01-05 10:53
Gyldig fra2011-04-05