Referat brukerråd 22.04.2021

Referat brukerråd 22.4.2021

Til stede: Hans Erik Hovland (leder), Solveig Midtlien, Per Bjørn Brandsæter, Eirin Nustad Klophus (ansatt Heggelia), Annichen Hopland Ødegård (enhetsleder og sekretær).

Saker

· Gjennomgang av siste referat

· Informasjon om enheten fra enhetsleder

· Innmeldte saker til brukerrådets medlemmer

· Eventuelt

Gjennomgang av siste referat

Det var ingen kommentarer til siste referat.

Informasjon fra enhetsleder

Covid-19 situasjonen Vi har vært heldige i habilitering. Ingen smitte blant brukere eller ansatte. Vi er fortsatt påpasselige og har gode smittevernsrutiner i bofellesskapene og på aktivitetstilbudene. Mange, både brukere og ansatte har fått første dose med vaksine. Noen har også fått andre dose. De til enhver tid gjeldende nasjonale (og eventuelle lokale) retningslinjer blir fulgt, og der det er nødvendig gjøres det tilpasninger. Vi opplever god dialog med brukere, pårørende og verger i enheten. Viktig med informasjon ut til alle, brukere, pårørende, verger og ansatte.

Omstilling Gausdal kommune har vært, og er i omstilling. Den utfordrende kommuneøkonomien er i ferd med å bli bedre, og kommunen er på vei ut av Robek. Aktuelle omstillinger i habilitering som er satt i gang siden forrige brukerråd er, nedtak i stillinger på Flatland og Bjørkvin og nedtak i renholds stilling på Aktivitetssenteret. Nedtakene er risikovurdert og tillitsmannsapparatet i enheten har vært med i den prosessen.

Innmeldte saker til brukerrådet medlemmer

Ingen av medlemmene har fått saker de har blitt bedt om å ta opp. Vi gikk derfor over til å snakke om hva er bra i enheten og hva kan bli bedre.

Når det gjelder kvaliteten på tjenesten kommer det tilbakemelding på at hverdagen legges til rette på en god måte, det er god hjelp å få, og de ansatte er blide og imøtekommende. Det et ønske om mer aktivitet, både på fritiden, men også at dagaktiviteten kunne vært mer variert.

Det ytres generell bekymring til nedbemanning i enheten.

Eventuelt

Bil i habilitering I mars ble det sendt ut et brev til brukere, pårørende og verger om bil for brukerne i enheten. Vi ble enige om at dette brevet skal sendes ut på nytt. Jeg legger det i tillegg ved referatet.

Det er brukere, pårørende og verger som må ta stilling til et eventuelt behov og kjøp av bil. Enheten må bidra med det praktiske rundt det å kjøre bilen, samt generelt bilhold.

Dialogmøte med politikerne Politikerne i kommunen inviterer årlig til dialogmøte om tjenestetilbudet. Veldig fint om hele brukerrådet kan stille på dette møtet. Vi har ikke fått en dato

enda, men det blir etter sommerferien, mest sannsynlig i månedsskifte august-september. Det blir gitt beskjed når dato foreligger.

Neste møte i brukerrådet blir torsdag 11 november, klokka 14.00 til 15.30, på Formannskapssalen (samme sted som sist).

Referent: Annichen Hopland Ødegård

Referat brukeråd 11.11.2021

 

Til stede: Hans Erik Hovland, Solveig Midtlien, Eirin Nustad Klophus, Benjamin Nylund (student)

Forfall: Per Bjørn Brandsæther

Referent: Annichen H. Ødegård

Agenda:

 • Informasjon fra enheten
 • Eventuelt

 

Informasjon fra enheten:

Siden siste møte i vår har vi jobbet mye med Handlings- og økonomiplanen for perioden 2022-2025. Dette er et årlig arbeid, hvor tillitsvalgte og verneombud er involvert. Brukermedvirkning er ett av fokusområdene våre. Det er viktig at vi har gode rutiner for involvering og medvirkning, og at vi har god forståelse for hva brukermedvirkning er og ikke er.

Det har kommet en ny nasjonal veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Det overordnede målet med veilederen er å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Vi arbeider aktivt for å gjennomføre veilederen i det daglige arbeidet vårt. Det betyr i praksis at den skal være overordnet det arbeidet vi gjør ved at den kommer frem i prosedyrer og rutiner. Vi bruker den som et utgangspunkt i kompetanseplanen vi arbeider med, og den skal være utgangspunkt for fagdagen som skal arrangeres for de ansatte i løpet av vinteren.

Vi har deltatt på Dialogmøtet med politikerne. Tema var arbeid og aktivitet. Alle skal ha få tilsendt referat fra dette møtet på e-post.

Brukerne i Habilitering har ulike forutsetninger, behov og ønsker for arbeid og aktivitet. Det som er riktig for Per er kanskje helt feil for Hans. Vi ser at vi har mange brukere som med årene ønsker et mindre tett program på fritiden, og at det er viktig å lytte til, og akseptere dette, på lik linje som vi må akseptere og lytte til de som ønsker det motsatte. (brukermedvirkning).

Vi begynner å nærme oss jul. Alle brukerne vil bli invitert på felles julebord i regi av enheten. I tillegg vil det bli arrangert en førjulstur til Lillehammer i regi av Aktivitetssenteret, for brukerne av dette tilbudet.

Det har kommet et nytt fritidstilbud, håndball, som mange av brukerne i enheten deltar på. Både brukere, pårørende og enheten syns at dette er et godt tilbud, som fenger mange. Det har vært håndballkamper både på Lillehammer og Toten.

 

Eventuelt:

Ingen forhåndsinnmeldte saker.

Saker som kom opp i møtet:

Spørsmål om bil. Det er sendt ut et brev til brukere, pårørende og verger om dette. Det er denne gruppen som må vurdere om det er ønskelig, samt ordne det praktiske med eventuelt lån, sameie og innkjøp. Behovet er kanskje ikke like stort nå som vi har fått et mye bedre kollektivtilbud i Gausdal. Vi avventer om det kommer innspill om interesse. Hittil har ingen henvendt seg.

Ønske om å gjenta suksessen med countryfestival i Heggelia i 2022. Alle er enige om at det var et flott arrangement, og at vi må satse på å arrangere til neste år også.

Hans Erik ønsker at brukerne i enheten kunne dra på tur til Sverige neste år. Det går an å sjekke eventuell interesse, samt hvordan en sånn tur kan organiseres. Brukere må regne med å betale for seg selv på en slik tur. Det er flere brukere som har ferieplaner, blant annet tur til Solgården i Spania i løpet av sommeren 2022.

Neste møte i brukerrådet blir 7. april, 13.00-14.30, på Formannskapssalen på Rådhuset (samme som sist). Jeg sender ut påminnelse en uke før, alle må bekrefte eller avkrefte om de kommer.

 

 

Referat brukerråd 28.04.2022

Referent: Annichen H. Ødegård

Til stede: Hans Erik Hovland, Solveig Midtlien,

Ikke møtt: Per Bjørn Brandsæter

 

Agenda

 • Informasjon fra enheten
 • Eventuelt

 

Informasjon fra enheten

Siden siste møte har vi arbeidet med å lage en kompetanseplan for enheten. Den sier noe om hvilken kompetanse vi har i dag, og vi tenker at vi kommer til å trenge fremover, på bakgrunn av den informasjonen vi har tilgjengelig om behov.

På siste møte snakket vi om arbeid og aktivitet, og at vi har ulike behov og forutsetninger. Vi ser at brukergruppen i enheten er i endring. Vi har mange voksne brukere. Noen nærmer seg eller har passert pensjonsalder, og vi har unge brukere som mest sannsynlig er på vei inn i enheten i løpet av de fem neste årene. Dette er informasjon vi må ta hensyn til når vi planlegger tjenestene generelt og arbeid og aktivitet spesielt.

I tillegg har vi arbeidet med virksomhetsplan. Her setter vi Handlings- og økonomiplanen inn i et system, slik at vi kan måle/kvittere ut at vi gjør det vi har satt oss som mål. Eksempel: Brukermedvirkning er et område vi har fokus på. Gjennomføring av brukerråd ligger inne i virksomhetsplanen som en aktivitet, slik at vi kan rapportere på at vi gjennomfører.

Vi har arbeidet med prosedyrer og rutiner. Dette for å sikre at kvaliteten på tjenestene våre skal være god nok. Alt er lagt inn, og legges fortløpende inn i kommunens kvalitetssystem TQM.

Det har tidligere kommet innspill i dette møtet om felles tur i enheten. Vi satser på å få til noe i perioden arbeid og aktivitet har sommerferie (uke 29-31).

Korona: Refleksjon, hvordan har dere opplevd at tjenestene har blitt påvirket. Har vi lært noe vi kan ta med oss videre? Brukerrådets medlemmer syns det har gått bra, tross alt. Mye bekymringer i starten av pandemien. Alle har vært flinke og gjort det de har kunnet for å begrense omfanget.

Dialogmøte med politikerne 10.5.2022. Tema er støttekontaktordningen og oppfølging av brukere utenfor bofellesskapene. Enige om at medlemmer i brukerrådet som har erfaring fra det å ha støttekontakt og det å være støttekontakt, forbereder seg på eventuelle spørsmål fra politikerne.

Eventuelt

Ingen innmeldte saker.

Neste møtet i brukerrådet blir torsdag 3. november klokka 14.00 -15.30

 

Referat brukeråd 03.11.2022

 

Til stede: Hans Erik Hovland, Solveig Midtlien, Per Bjørn Brandsæter, Grethe Tyrom (ansatt Heggelia), Annichen H. Ødegård

Referent: Annichen H. Ødegård

Agenda:

 • Informasjon fra enheten
 • Hvordan fungerer brukerrådet vårt – hvordan skal vi nå ut til brukerne i enheten på en god måte
 • Eventuelt

Informasjon fra enheten:

Handlings- og økonomiplan: Hver høst arbeider vi med kommunens handlings- og økonomiplan. Enheten vår er fordelt over tre planområder, 10 sosiale tjenester og sysselsetting, 11 helse og 12 omsorg. Budsjett og oppgaver primært på planområde 11. Fokusområder er forebygging, boliger for brukere som skal få tjenester fra vår enhet, BPA brukerstyrt personlig assistanse og aktivitetstilbud.

Endring i lederstruktur: Hilde Th. Aasen er leder i Heggelia fra 12.9. Hun er nå leder i alle bofellesskapene våre. Vi tenker det er en god ting med tanke på at vi skal gjøre likt, og at det er mye av overføringsverdi mellom boligene både når det gjelder tjenestetilbud, kvalitet på tjenester og generelt hvordan vi løser oppgaver og situasjoner på en god måte.

Tilsyn: Arbeidstilsynet har meldt tilsyn i Heggelia. Det går på helse, miljø og sikkerhet for de ansatte. Gjennomføres 24.11. Det er Hilde, Annichen og verneombud/hovedverneombud som i første omgang arbeider med dette.

Utlyste stillinger: Flere vikariater i tjenesten. Vi ser at det er lav arbeidsledighet og vi har manko på vikarer og ekstrahjelp.

Fagdag: Vi gjennomførte fagdag i enheten 2.11. Veldig godt oppmøte. Tema var HMS, TQM, brukermedvirkning og aktuelt lovverk. Dette er viktige tema, som alt helsepersonell i vår tjeneste må holde seg oppdatert på. Vi har fagdag fast en gang i året, men på grunn av korona, har vi ikke hatt det siden januar 2020.

Ferieturen: som ble arrangert i sommer var vellykket! God tilbakemelding fra brukere, pårørende og ansatte. Det er gitt tilbakemelding på at noen opplevde at det var for få ansatte med på turen. Det er tatt med som nyttig informasjon i planlegging av nye turer. Enheten  har et ønske om å kunne tilby en tur i ferien, som alle som har lyst har mulighet til å delta på.

Brukerrådet:

Hvordan syns dere at det fungerer? Er det noe vi kunne gjort annerledes med tanke på å gjøre oss mer synlige for de andre brukerne? Brukerrådet er enige i at det må en rutine på plass som sørger for at alle brukere blir informert om brukerrådet i forkant av møtet, slik at de har mulighet til å komme med innspill. I etterkant av møtene skal referatene gjennomgås med brukerne slik at de vet hva som er tatt opp i brukerrådet, og eventuelle konsekvenser av det som er tatt opp. Det vil bli lagd en rutine i enheten for dette. Vi vurderer om vi skal utvide rådet med flere brukere.

Eventuelt:

Ingen saker til eventuelt.

 

Neste møte blir torsdag 20. april, klokka 13.00 til 14.30. Samme møterom som sist. Invitasjon er også sendt ut i Outlook. Gi beskjed dersom du ikke kan komme.

 

 

 

 

Referat brukerråd 20.04.2023

Til stede: Hans Erik Hovland, Solveig Midtlien, Jo-Inge Sævik (vernepleiertjenesten), Live Elveland (Heggelia), Annichen

 

Forfall: Per Bjørn Bransæter

 

Agenda:

 • Informasjon fra enheten
 • Prosedyre
 • Dialogmøte
 • Eventuelt

 

Informasjon:

Ingen store endringer siden siste møte. Vi har ansatt en vernepleier i 100% stilling på Senteret. Hun starter 1. juni.

Vi har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Brannvesenet siden sist. Vi arbeider med å rette pålegg fra Arbeidstilsynet. Dette gjør vi sammen med tillitsvalgte og verneombud. Pålegg går på presisering av rutiner i forhold til muskel- og skjelettplager og psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte.

Det arbeides en del med BPA, brukerstyrt personlig assistanse i enheten. Vi jobber både kommunalt og interkommunalt med å øke kompetansen og inngå avtaler med leverandører i ny anbudsrunde.

Prosedyre:

Som vi ble enige om sist har vi lagd et utkast til prosedyre for brukerrådet som skal sikre medvirkning og involvering. Prosedyren er sendt ut i forkant av brukerrådet. Ingen kommentarer til prosedyren. Den legges ut på kommunens kvalitetssystem, og gjøres kjent i enheten.

Dialogmøte 2023:

Møtet ledes av tjenesteutvalget. Administrasjonen orienterer om tjenestene som er tema for møtet, og det blir en samtale mellom politikere, brukerråd og administrasjon etterpå. Temaet er Ulike måter å organisere praktisk bistand og opplæring i habilitering, herunder brukerstyrt personlig assistanse. En bruker med BPA kommer for å fortelle om sin opplevelse. Jo-Inge vil si noe om ordningen, Merethe vil si noe om opplæring, og Hilde vil si noe om praktisk bistand sett fra bofellesskapene sitt ståsted. Annichen orienterer innledningsvis.

Brukerrådets medlemmer forbereder seg på spørsmål om fastsatt tema.

Eventuelt:

Vi tar mål av oss å utvide rådet med flere brukere. Innen neste møte i november ønsker vi en ny deltaker. Jo-Inge og Annichen tar en prat med Hilde og Merethe om aktuelle kandidater og holder brukerrådet orientert.

 

Neste møte er torsdag 9/11. klokka 13-14.30. Invitasjon er sendt ut i Outlook. Si i fra om du kommer eller ikke i forkant av møtet.