I dialogen ble blant annet følgende temaer tatt opp: Arbeidet med byggeskikksveileder som grunnlag for større frihet for hytteutforminger fremover, status helsesenter, planarbeidet for Vesleseter og kommunereform.

Ordføreren pekte på betydningen av hytteutviklingen for Gausdal og det lokale næringslivet. Han gav også uttrykk for tilfredshet med at dialogen med hytteeierne gjennom Samarbeidsutvalget var god og konstruktiv, også i saker der partene ikke var enige i alt.

Ordførerens presentasjon finner du her.