Vi har omsorgsboliger, og vi har bofellesskap med personell til stede deler av dagen og kvelden, og vi har sykehjem. Det nye tilbudet ligger mellom bofellesskap og sykehjem. I den nye HDO-avdelingen vil det være personell til stede hele døgnet.

Den nye avdelingen er godkjent av Statsforvalteren og av Husbanken og har status som omsorgsboliger fra 1. juni 2021. I en overgangsfase vil avdelingen både ha pasienter med vedtak om langtidsopphold i sykehjem og pasienter med vedtak om omsorgsbolig med HDO.

Hva er omsorgsbolig med heldøgns omsorg, HDO?
«Heldøgns omsorg»/«heldøgns tjenester» betyr at pasienten har mulighet til å få nødvendig tilsyn og hjelp gjennom hele døgnet. «Tilsyn» betyr at pasienten enten kan tilkalle personell ved hjelp ringesnor eller digitale hjelpemidler, eller det betyr at personalet er til stede i avdelingen der pasienten bor. I HDO-avdelingen vil det være personell til stede hele døgnet.

Kommunestyret har vedtatt at vi skal prøve ut forskjellig velferdsteknologi i denne avdelingen. Det skal i første rekke være teknologi som pasienter kan nyttiggjøre seg i eget hjem, men som prøves ut under kontrollerte forhold i HDO-avdelingen.