Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12.

Vedlegg
Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Eventuelle klager 

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 12.03.2018, må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal. Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket. Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.