Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse iht. kommunedelplanen for Veslesetra, samt nødvendig infrastruktur.

Forslaget til reguleringsplan er også utlagt til offentlig ettersyn på Servicetorget i Gausdal kommune.

Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 09.05.2018. Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til