Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse iht. kommunedelplanen for Veslesetra, samt nødvendig infrastruktur.

Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 15 mars 2018. Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.