Kommunestyrets reguleringsvedtak kan påklages, av klageberettigede, til Fylkesmannen i Oppland i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er 5. november 2014. Eventuelle klage, som må være begrunnet, framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.