Vedtak i kommunestyre:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes foreliggende detaljereguleringsplan for "HEGGEN BOLIGFELT OMRÅDE A OG B", slik som vist på plankart med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser, sist revidert 01-09-2014.

 

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmeler og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokmenter er tilgjengelig her på hjemmesiden og de vil også være tilgjengelig på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumenter rettes til saksbehandler Lars Kristian Hatterud, tlf 976 91 755 eller e.post larhatte@gausdal.kommune.no

 

Eventuelle klager

I henhold til pbl. § 12-12 er grunneier og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen den 15-10-2014. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 05-11-214 (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). Eventuelle kalge, som må være begrunnet, framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommmune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.