I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet, og planvedtaket blir
kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen.


Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 10.07.2018.
Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale
myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket. Klagen skal inneholde vedtaket det
klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre
opplysninger som kan ha betydning.