Hovedformål for planen er å legge til rette for bygging av boligblokker med private leiligheter. Det er avsatt areal til aktivitets- og oppholdsområder (møteplasser), felles parkering m.m. Det er gang- og sykkelveg langs Gausa.

Plandokumenter

  1. Plankart
  2. Planbeskrivelse
  3. Reguleringsbestemmelser (DOC) (PDF)
  4. ROS-analyse
  5. Illustrasjonsplan
  6. Sol/skyggeanalyse
  7. Støyfaglig utredning
  8. Sjekkliste naturmangfoldloven
  9. Planutvalget

Høring og offentlig ettersyn

Planen legges ut til offentlig ettersyn fram til 25. mars 2020.

Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til:

Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no eller

Lars Kristian Hatterud tlf. 976 91 755 e-post: lars.kristian.hatterud@gausdal.kommune.no

 

Uttalelser sendes innen 25. mars til: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller e-post: postmottak@gausdal.kommune.no