Formålet med reguleringen er å legge til rette for boligbygging på siste del av feltet. Reguleringsforslaget legger opp til bygging av ulike typer boliger. Samt områer til aktivitet og lek. Det er også avsatt nødvendig arealer til flom/overvannssikring og veganlegg.

 

PLANDOKUMENTER

For å lese PDF-dokumentene trenger du Adobe Acrobat Reader - dette kan lastes ned gratis her.

1. Høringsbrev

2. Planbeskrivelse

3. Planbestemmelser

4. Plankart

5.ROS -analyse

ANDRE DOKUMENTER

1. Særutskrift av behandlingen i planutvalget 2.6.2017 sak 45/17

Uttalelser og  merknader  til planforslaget sendes til: Gausdal kommune, Vestringsvg. 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no

Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til: Lars Kristian Hatterud tlf.:97 69 17 55  epost: lars.kristian.hatterud@gausdal.kommune.no