Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse innenfor gjeldende reguleringsplan for Svarttjernlia nord og Vestlia. Planforslaget legger opptil 146 nye fritidsboligtomter med tilhørende infrastruktur.

Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal  eller postmottak@gausdal.kommune.no innen 2 september 2022.

Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.