Vi takker for bidrag i planprosessen. Du kan lese mer om  endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn i utskriften fra behandlingen i kommunestyret.

Saksdokumenter
Plankart
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Særutskrift fra kommunestyrets behandling
Brev om vedtak

Eventuell klage
I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet,  og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen den 15.06.2018. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 3 uker fra kunngjøring, og er satt til 06.07.2018

Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.