Hensikt: Arealet er avsatt til allmennyttige formål i kommuneplanens arealdel, formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området til gamle Myra barnehage til boligformål.

Innspill til oppstartsvarslet og planprogrammet sendes Gausdal kommune, Teknisk Enhet, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL innen 12.04.2019.

Sak planutvalget
Brev planinformasjon
Planprogram