Utgangspunktet er at Gausdal kommune i årene fremover vil være i en omfattende omstillingsprosess. Kommunen har gjennom år bygd opp disposisjonsfond for å kunne ha buffere. Dette bidrar til at kommunen kan bruke noe tid på å planlegge og å gjennomføre omstillingstiltak med nødvendig involvering av brukere og ansatte. I gjeldende (fireårsperiode) må vi ned med 40 mill. kroner for å få budsjettet i balanse. Gausdal kommune skal samtidig levere tjenester med riktig kvalitet og innbyggerne skal oppleve at de får god service. At medarbeiderne trives og at nærværet er høyt er viktig, både for kvaliteten i tjenestene og økonomien. Målet er at kommunen igjen skal få en bærekraftig økonomi – med handlingsrom - som gjør at velferdstjenestene sikres for fremtiden.

Rådmannens forslag til strategiplan for perioden 2017-2020, med økonomiplan og årsbudsjett for 2017 skal legges fram for kommunestyret 8. november. Deretter er det politiske prosesser inn mot kommunestyrets behandling 15. desember.  

Prosess 2016.jpg

Nedenfor er det et sammendrag av innspillene både fra ledere i kommunen, politikere og tillitsvalgte. Disse innspillene danner grunnlag for det videre arbeidet utover høsten og utredninger av de enkelte tiltak. Innspillene er i stikkordsform.

Strukturgrep – som krever politiske beslutninger
Ideer og innspill fra ledergruppa i Gausdal kommune

 • Skolestruktur
 • Barnehagestruktur
 • Sykehjemsstruktur
 • Interkommunalt samarbeid innen ulike områder, for eksempel:
   
  • kulturskolen
  • bygg/eiendom/teknisk drift
  • vaskeri
  • kjøkkendrift / eventuelt felles koordinator
  • post/arkiv-tjenester
    
 •  Kommunesammenslutning – Gausdal, Lillehammer, Øyer

Ideer og innspill fra kommunestyret

 • Felles selskap for vann og avløp i Lillehammer-regionen
 • Optimal utnyttelse av bygningsmassen
 • Samordning og eventuell samlokalisering av tjenester
 • Kjøp av tjenester, eksempelvis knyttet til kjøkken
 • Skolestruktur/samordnet ledelse
 • Struktur helse og omsorg, herunder ett sykehjem i kommunen
 • Flere private barnehager
 •  Kirkestruktur

Ideer og innspill fra hovedtillitsvalgte

 • Struktur innen helse, omsorg og rehabilitering
 • Skole- og barnehagestruktur

Mobilisering av innbyggerne og lokalsamfunnet
Ideer og innspill fra ledergruppa i Gausdal kommune

 • Mer systematisk bruk av frivillighet i flere sektorer
 • Praktisk bistand, - kan andre utføre det?
 • Hjelpemiddel – kan pårørende hente selv? Eventuelt frivillige ved utkjøring av mat?
 • Familieråd i flere tjenester– for å mobilisere innbyggernes nettverk
 • Tenke nytt om pårørende
 • Tilbud om forebyggende hjemmebesøk? For økt mestring, klare seg bedre i hverdagen  

Ideer og innspill fra kommunestyet:

 • Flere oppgaver kan løses av frivillige
 • Synergieffekt med Granheim
 • Gjøre seg attraktiv for innflyttere, eksempelvis ved å ha tilgjengelige tomter

Ideer og innspill fra hovedtillitsvalgte:

 • Samarbeid med lag og foreninger

Kompetanse og nye arbeidsformer
Ideer og innspill fra ledergruppa i Gausdal kommune

 • Innovasjon som verktøy
 • Ny lederstruktur
 • Nye målgrupper krever ny kompetanse – atferdsteam
 • Alternative turnusordninger der det ligger til rette for det

Ideer og innspill fra kommunestyret

 • Bemanning – høyt nærvær
 • Revidere legeordningen
 • Mer samarbeid mellom ansatte ved forskjellige enheter innen omsorg
 • Velferdsteknologi
 • Organisering av administrative oppgaver
 • Fortsatt fokus på forebygging

Ideer og innspill fra hovedtillitsvalgte

 • Fokus på tidlig innsats og forebyggende, helsefremmende arbeid
 • Tjenesteyting basert på forskning og kunnskap
 • Sammenhengende tjenester fra vugge til grav
 • Økt grad av tverrfaglig samarbeid
 • Fokus på god samfunnsøkonomi

Ulike andre tiltak til vurdering:
Ideer og innspill fra ledergruppa i Gausdal kommune:

 • Færre valgdager og færre stemmesteder
 • Maks eiendomsskatt
 • Vurdere ordninger med betalt spisepause, der det ligger til rette for det
 • Mer vedlikehold i egen regi
 • Redusere rammen til kirken
 • Tiltakspakke helse- og omsorg:
  • Hverdagsrehabilitering/hverdagstrening
  • Innsatsteam
  • Velferdsteknologi
  • Helsestasjon for eldre

Ideer og innspill fra kommunestyret:

 • Tjenester ut på anbud
 • Endre finansieringsplan for nye Fjerdum skole
 • Bilbruk
 • Tilskudd private veger og privatisering av veger
 • Eiendomsskatt og ny taksering
 • Kun lønnsøkning som følger av sentrale avtaler og mulig ansettelsesstopp
 • Oppsigelser istedenfor omplassering ved bortfall av stillinger og overtallighet
 • Utvikling/forskjønnelse av Segalstad bru utsettes
 • Leie inn eksterne tjenester ved behov
 • Prosjektmidler som finansering der det er mulig