Denne møteplassen gir mulighet for dialog om status i kommunen knyttet til både oppgaveløsning og økonomi. Videre drøftes de viktigste satsingene og mulige prioriteringer for kommende år. På dette møtet knytter vi sammen informasjon vi har om status med nye krav og føringer, for å sette kurs for den kommende 4 års perioden. Arbeidet danner bakgrunn for strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett 2014. Sluttbehandling er i kommunestyret i desember.

Her kan du lese programmet for seminaret.