Utskriving av skatt

En del eiendommer kan ha en blanding av boligverdier fra Skatteetaten og kommunal takst. I disse tilfellene består eiendommen av flere boliger, der en eller flere mangler boligverdi hos Skatteetaten. Dette gjelder også eiendommer med blandet bruk, for eksempel bolig og næring, eller bolig og fritidsbolig. 

Det sendes i slike tilfeller ut to skattesedler: 
• En som omhandler delen av eiendommen med verdier fra Skatteetaten 
• En med den delen av eiendommen som har en kommunal takst. 

Til sammen utgjør dette eiendommens eiendomsskattetakst.

Grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer skal være 70 prosent av eiendomsskattetaksten. I Gausdal kommune er skattesatsen for 2024 vedtatt å være 4,0 promille for bolig og fritidseiendommer, for annen eiendom er satsen 6,0 promille. Det er ikke bunnfradrag i Gausdal kommune.
Eiendomsskatten faktureres kvartalsvis sammen med andre kommunale avgifter. Forfall faktura første kvartal 2024 er 20. mars 2024.

Boliger med boligverdi

Opplysninger om hva som legges til grunn for boligverdien finnes i skattemeldingen for 2022. Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) eller at boligverdien for din bolig er for høy i forhold til faktisk markedsverdi, skal du for eiendomsskatt utskrevet i 2024 selv endre grunnlaget. Det gjør du ved å sende inn en endringsmelding for inntektsåret 2022.
Muligheten til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre, for 2022 vil det si normalt innen 30. april 2026. 

Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt - Skatteetaten
De endringene du eventuelt gjør kan bli kontrollert av skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette. Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du har endret opplysningene i skattemeldingen. For mye innbetalt eiendomsskatt avregnes og tilbakeføres regningsmottaker.  
Det er boligverdien lagt til grunn i Skatteetatens formue-beregningen som skal endres. Kommunen får beskjed fra Skatteetaten ved endring, og eiendomsskattetaksten rettes i henhold til dette.    
Alle henvendelser angående beregnede markedsverdier må rettes til Skatteetaten www.skatteetaten.no eller på telefon 800 80 000. 

Eiendommer med kommunal takst:

Hva som legges til grunn ved en kommunal taksering står skrevet i kommunens vedtatte «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt».
Det er 6 ukers klageadgang fra 1.mars på vedtatte kommunale takster og utskrevet skatt. 
Eventuelle klager på kommunale takster sendes skriftlig til kommunen innen 12. april 2024.

Klager sendes Gausdal kommune, Eiendomsskattekontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no 
Du må betale eiendomsskatten til forfall selv om du har klaget på vedtaket. Ved medhold i klagen endres eiendomsskattetaksten, for mye innbetalt skatt avregnes og tilbakeføres regningsmottaker.  

Ved spørsmål om takst eller skatt, ring Gausdal kommune tlf. 61 22 44 00. 

Taksten fremkommer slik

Det er eiendommen som takseres og beskattes. Med eiendom menes tomt med tilhørende bygningsmasse. Utfyllende informasjon om taksering finnes i rammer og retningslinjer.

Næringseiendommer

For næringseiendommer kan det i tillegg være benyttet en takstmatrise for å komme frem til taksten. For nærmere informasjon om disse takstene eller matrisen, ta kontakt med kommunen.

Skatteberegning

Gausdal kommunestyre har gjort følgende vedtak om beregning av eiendomsskatt -Boligeiendommer, fritidseiendommer og våningshus på gardsbruk ilegges eiendomsskatt med en skattesats på 4,0 promille av skattegrunnlaget. -Næringseiendommer, ilegges eiendomsskatt med skattesats på 6,0 promille av skattegrunnlaget. Kommunestyret har vedtatt å ikke benytte bunnfradrag.

For boliger og fritidseiendommer skal eiendomsskattetaksten reduseres med 30 %, dette danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt. 
Skatten utregnes slik: Takst/boligverdi kr 1 930 000.- x 0,7 x 4,0 promille = kr. 5 404,- å betale pr. år.

Fritak for eiendomsskatt

Etter § 5 i eiendomsskatteloven er offentlige bygninger, kirker og jord- og skogbrukseiendommer fritatt. Etter § 7 har kommunestyret fritatt eiendommer som tilhører lag og foreninger, fredede bygninger og nybygde boliger i 5 år.

Fremsetting av klage

Dersom du mener at taksten for din eiendom er feil, kan du påklage taksten (dvs. begjære overtakst). Klagen må fremsettes skriftlig innen 6 uker fra takstene ble lagt ut til offentlig ettersyn. Vi ber deg om å være tydelig på hva du klager over og hva du begrunner din klage med. Dersom du lurer på noe er du velkommen til å ta kontakt. Det er kommunestyret som har truffet vedtak om at Gausdal kommune skal ha eiendomsskatt, og om skattesats. Kommunestyrets vedtak er politiske vedtak som du ikke har klagerett over. Skriftlige henvendelser om uenighet i kommunestyrets beslutning vil derfor bli avvist.

Sakkyndig nemnd

Dersom du mener vi har feil fakta på eiendommen, må du kontakte oss om dette. Eventuelle feil vil bli rettet opp og sakkyndig nemnd vil justere taksten på grunnlag av korrekte fakta. Du vil da få tilsendt korrigert takst. Det samme gjelder dersom det er gjort åpenbare feil.

Sakkyndig ankenemnd

Dersom du er uenig i taksten som sakkyndig nemnd har satt, og fremsetter klage innen fristens utløp, vil en sakkyndig ankenemnd gjennomføre en fornyet vurdering og deretter fastsette endelig takst på eiendommen. Sakkyndig ankenemnd har myndighet til å øke, redusere eller beholde taksten som sakkyndig nemnd har satt. Denne taksten kan bare overprøves gjennom rettssystemet.

Faktura eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter. Eiendomsskatten blir fordelt på 4 terminer.

  • Forfall 20. mars.
  • Forfall 20. juni.
  • Forfall 20. september.
  • Forfalll 20. november.

Selv om det fremsettes klage og klagen ikke er ferdig behandlet, skal fakturaen du får tilsendt betales innen forfall, jfr.§ 25 i eiendomsskatteloven. Ved reduksjon av takst/skatt vil tilgodebeløp bli tilbakebetalt. Ved økning av takst/skatt vil tilleggsbeløp bli innkrevd ved neste fakturatermin.

Taksten stemmer ikke med ligningsverdien på eiendommen

Eiendomsskattetakst og ligningsverdi er ikke det samme. 
Ligningsverdi er en del av markedsverdien ( ca. 30 %) som Skatteetaten legger til grunn for beregning av formuesskatt. 
Ligningsverdi regnes ut fra hva Skatteetaten mener er markedsverdien, mens eiendomsskatt regnes ut fra hva kommunen mener er verdien.