Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland

Hjemmel: Fatssatt av Formannskapet i Gausdal kommune 27.2. 2018 med hjemmel i Lov om hundehold ( hundeloven) § 6, 2. ledd bokstav f).

§ 1. Formål                                                                                                                                                                                                                                                                                       Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Gausdal kommune fra 1. mars. Alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngejrdet. Dette for å beskytte viltet.

§ 2. Virkeområde                                                                                                                                                                                                                                                                             Denne forskriften gjelder Gausdal kommune under 800 meter over havet. Forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi -, toll-, militær - , og redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 3. Hund som løper løs                                                                                                                                                                                                                                                             Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løshund skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den leveres til politi.

§ 4. Dispensasjon                                                                                                                                                                                                                                                               Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forksriften for bruk av løs hund i kommunen.                       

§ 5. Straff                                                                                                                                                                                                                                                                            Overtredelse av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 6 Ikrafttredelse                                                                                                                                                                                                                                                                         Forskriften trer i kraft fra og med 1. mars 2018 og frem til 1. april 2018, da ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder.