Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Gausdal kommune 10.2. 2021 med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd bokstav f) samt kommuneloven § 11-8.

§ 1. Formål                                                                                                                                                                                                                                                                              

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Gausdal kommune fra 10. februar. Alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte viltet.

§ 2. Virkeområde            

Forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi -, toll-, militær - , og redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 3. Hund som løper løs                                                                                                                                                                                                                                          

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løshund skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den leveres til politi.

§ 4. Dispensasjon                                                                                                                                                                                                                                                      

Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.                      

§ 5. Straff                                                                                                                                                                                                                                                                            

Overtredelse av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 6 Ikrafttredelse                                                                                                                                                                                                                                                          

Forskriften trer i kraft fra og med 10 februar 2021 og frem til 1. april 2021, da ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder.    

§7 Klageadgang

Kommunens innføring av ekstraordinært båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. Forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI.