Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Gausdal kommune, Innlandet Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Gausdal 26.01.2023 med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f). 

 

§ 1. Formål 

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund under 850 meter over havet i Gausdal kommune fra 26. januar. Alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte viltet.

 

§ 2. Virkeområde 

Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste, hunder i bruk under lovlig lisensjakt på gaupe og hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt. 

 

§ 3. Hund som løper løs 

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den leveres til politi. 

 

§ 4. Dispensasjon 

Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen. 

 

§ 5. Straff 

Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser. 

 

§ 6. Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft fra og med 26. januar 2023 og frem til 1. april 2023, da ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder. 

 

§ 7. Klageadgang 

Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI.