Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet. Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak.

Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet, og avgjør sakene i sitt møte i september 2020.  

Regionale prosjekt: Det er mulig å sende søknad på prosjekter som involverer bedrifter i to eller tre av kommunene Øyer, Lillehammer og Gausdal. En slik søknad vil bli vurdert i samarbeid mellom de tre kommunene. Slik samarbeid på tvers av kommunegrensene bidrar ikke isolert sett til at søknaden blir høyere prioritert, se for øvrig neste kapittel om prioriteringer. Det er samme søknadsfrist.

Følgende tiltak prioriteres

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • hvilken grad tiltaket bidrar til økt sysselsetting.
  • samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører.

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil 200.000 Euro i samlet støtte fra offentlige aktører over en periode på 3 år. Det er søkeren selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette.

Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt. 

Utbetaling av tilskuddene

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tidsfrist

Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år.

Ikke støtteverdige tiltak

  • Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering. 
  • Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift.
  • Midler fra fondet skal ikke brukes til aksjetegning eller andeler i private bedrifter.
  • Næringsfondet skal ikke brukes til å gi garantier.
  • Næringsfondet skal ikke brukes til avsluttede prosjekter.

Mer informasjon

Ta kontakt med Lillehammerregionen Vekst ved Dag Vågsnes - dhv@vekst.lillehammer.no - om du har spørsmål knyttet til søknaden.