Kommunestyrets vedtak:

1. Klage fra Skeikampen Booking ved Marie Louise Lørken og fra advokatfirmaet Thallaug ANS på vegne av Marte Granaasen Fougner på detaljreguleringsplan OTG Skeikampen tas til følge. Felt 15 FF/P reguleres til fritidsbebyggelse. Utnyttelsesgraden settes til 20% 
2. Siste del av punkt 4.15 i rekkefølgebestemmelsene endres til: «Senest 5 år etter opparbeidelse av P1 skal det gjøres en kapasitetsvurdering for å avklare om anlegget må bygges om til toplans parkeringsanlegg.»
3. Redusert antall parkeringsplasser erstattes innenfor planområdet.  4. Plandokumentene rettes opp i samsvar med dette. 
5. Klagen fra Martine Enger m.fl. avslås og oversendes fylkesmannen for behandling. 

Reguleringsplanen er endra i samsvar med dette, og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Vi understreker at det som nå er gjenstand for høring, er de endringene kommunestyret vedtok:
- Felt 15 FF/P endres til fritisbebyggelse, og med utnyttelsesgrad 20%.
- Endring i reguleringsbestemmelsene § 4.15, jfr. pkt. 2 i vedtaket.
Øvrige forhold i reguleringsplanen er ikke gjenstand for høring. 

Framtidig mulighet for parkering på felt 15 er flytta til parkeringskjeller (PU5) under felt 2. Beregningene viser at PU5 har noe større kapasitet enn det som tidligere lå inne på felt 15. Pkt. 3 i vedtaket vurderes dermed imøtekommet, slik at kapasiteten til parkering innen planen ikke er redusert. 

Saksdokumenter:
1. Notat Reguleringplan OTG Skeikampen – planendring etter vedtak i kommunestyret 21.2.19
2. Reguleringsplan vertikalnivå 2
3. Reguleringsplan vertikalnivå 1
4. Reguleringsbestemmelser rev. 21.02.2019
5. Særutskrift KS 10/19 den 21.02.2019

Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til:  Jon Sylte tlf. 950 36 936 epost: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Uttalelser sendes innen 29. mai 2019 til: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no