I kommunens Klima- og energiplan er det satt et mål om 10% reduksjon i energiforbruket innen 2013. Denne målsettingen er dessverre ikke oppnådd. Gjennom prosjektet EPC (energisparekontrakt) skal det nå iverksettes et arbeid som tar sikte på en reduksjon på 32%.

Ca. 30 kommuner bruker denne modellen, som er utarbeidet av KS. Hovedfordelen er at det skal iverksettes mange tiltak i en gang, som igjen gjør det mulig å spare det som er beregnet.

Det har vært en anbudskonkurranse som Firma GK Norge A/S vant. Dette firma har laget framdriftsplan og arbeidet starter opp allerede inneværende måned. Fram til september skal 26 av kommunens bygg kartlegges og dette skal munne ut i en tiltaksplan. Planen må deretter politisk behandles før investeringen kan i verksettes i perioden oktober 2014 - mars 2015. Det står selvsagt kommunen fritt til å iverksette alle foreslåtte tiltak, men dette vil igjen påvirke uttaket av gevinsten.

Svein Karlsen.jpg
Svein Karlsen i Firma GK Norge A/S orienterte om prosjektet