- Vi er glade for å få avtalen på plass slik at også produksjonsdyra er sikret ivaretakelse utenom veterinærenes ordinære arbeidstid, sier enhetsleder for landbrukskontoret, Marie Skavnes. - Belastningen i veterinærenes hverdag har vært et sentralt forhandlingspunkt for veterinærene. Vi er nå enige om at kommunene bidrar med ytterligere 190.000 kroner i avtaleperioden til fordeling blant veterinærene for å ha bakvakt. Kommunene og veterinærene ser nå framover mot et godt samarbeid til det beste for dyra, avslutter Skavnes. 

Når det gjelder smådyr og hest er kommunene sikret oppfølging av dyra gjennom avtale med Stav veterinærsenter.

Årlig tilskudd
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å organisere veterinærvakt for alle dyreslag utenom ordinær arbeidstid. Kommunene mottar hvert år et øremerket tilskudd fra staten. Tilskuddet skal bidra til å finansiere veterinærvakt for både produksjonsdyr og smådyr/hest. For 2023 er tilskuddet 926.208 kroner. Tilskuddet er kun en godtgjøring for vaktberedskapen. Veterinærer som må rykke ut utenom ordinær arbeidstid fakturerer også dyreeier for utrykning, samt kvelds-, natt-og helgetillegg.
I tillegg har kommunestyrene i Gausdal og Lillehammer bestemt at de årlig bevilger samme beløp som staten til veterinærvakttilbud for alle dyreslag for å sikre de to vaktordningene for smådyr/hest og produksjonsdyr. Bevilgningen kom som følge av at de praktiserende veterinærene ønsket høyere kompensasjon for å ha en vaktordning. Kommunene kjenner ikke til at andre kommuner i Gudbrandsdalen har bevilget ekstra midler for å ivareta veterinærvaktordning.