Dette er en tjeneste som har vært etterspurt over flere år. HDO-avdelingen vil ha fast fysisk bemanning gjennom hele døgnet. Tjenestenivået ligger mellom omsorgsbolig i bofellesskap for eldre, med bemanning på dag og kveld, og sykehjemsplass.

Målet er at den nye tjenesten skal gi beboerne trygghet og fellesskap, samtidig som man kan opprettholde selvstendighet og mestring.

HDO-avdelingen ligger i tredje etasje ved Follebutunet. De første omsorgsboligene i avdelingen vil trolig være klare for tildeling i løpet av sommeren og høsten 2021. Den enkelte boenhet er av tilsvarende størrelse som omsorgsboligene i eksisterende bofellesskap for eldre, med felles kjøkken og fellesarealer for sosial omgang med andre beboere og besøkende. Matservering, renhold og vaskeritjenester er en del av tjenesten HDO, og i tillegg er det mulig å søke om praktisk bistand om man har behov for det.

Gausdal kommune har søkt Husbanken om avhjemling av sykehjemsavdelingen for å kunne benytte den til omsorgsboliger. Statsforvalteren uttalte seg positivt til omgjøringen og hadde ingen anmerkninger. Husbanken har innvilget søknaden, og kommunen vil således tilbakebetale gjenstående beløp av tilskuddsmidler som tidligere er mottatt fra Husbanken til etablering av sykehjemsplasser.

Avhengig av hvem som er målgruppen for tjenesten, har Husbanken anbefalt Gausdal kommune å bygge om HDO-avdelingen med økonomisk tilskudd fra Husbanken. Kommunedirektørens vurdering er at en slik ombygging ikke vil være nødvendig i denne omgang. Bakgrunnen for dette er at løsningen som er planlagt gir rom for en fleksibel og effektiv bruk av plassene, der de også kan brukes som korttids- og langtidsplasser i perioder der det er behov for det. Det kan på et senere tidspunkt være aktuelt å omgjøre boenhetene tilbake til sykehjemsplasser. Vi har erfaring med tilsvarende boenheter fra bofellesskap for eldre, og vil nå tilby en slik løsning med bemanning gjennom hele døgnet i HDO-avdelingen. Kommunen har også ordinære omsorgsboliger med eget soverom og oppholdsrom for de som ønsker å bo helt for seg selv. Formannskapet er blitt informert om kommunedirektørens vurdering, som også vil danne grunnlag for en orientering i formannskapets møte i neste uke.