Den nye kulturenheten består av følgende avdelinger/oppgaver: 
 
 • Kulturskolen, med Gjertrud E Strømme som rektor for kulturskolen
 • Frivilligsentralen
 • Biblioteket, med Arne Juul Vangen som biblioteksjef
 • Allment kulturarbeid, herunder kontakt med lag og foreninger
 • Ungdomstilbud, deriblant ungdomsklubben og UKM
 • Bygdekino
 • Idrett, herunder saksbehandling knyttet til spillemidler
 • Dikterportalen med turistinformasjon, herunder samarbeid med Visit Lillehammer
 • Den kulturelle spaserstokken 
 • Den kulturelle skolesekken
 • Kirken/trossamfunn, herunder saksbehandling knyttet til økonomisk støtte
 • Samarbeidspart for næringsbasert natur- og kulturarbeid (som regional næringsenhet er drivkraft for)
 • Listen er ikke uttømmende. 
 
Forventninger til kulturenheten er at en har et vidt blikk på kulturbegrepet/kulturområdet, ser helheten, og anerkjenner og støtter opp om kultur- og fritidsarbeidet som skjer i gausdalssamfunnet og kommuneorganisasjonen, herunder:
 • Å ha et spesielt fokus på barn og unge, jfr. blant annet kommuneplanens samfunnsdel. 
 • Å ha folkehelseperspektivet: med å se på friluftslivskultur, idrett, aktivitet, møteplasser, allmenkultur som ressurs.
 • Å se sammenheng mellom kultur og næring, som er et vedtatt regionalt satsningsområde. 
 • Evne å bruke ressursene strategisk for å skape merverdi og få til ønsket utvikling.
 • Bidra til å kommunisere styrkene og mulighetene Gausdalssamfunnet og kommuneorganisasjonen har.