Vedtekter FAU

Vedtekter for foreldrerådet                             

ved Gausdal Ungdomsskole

1. Definisjoner

Alle foreldre eller foresatte til elever ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet ved skolen.

Foreldrerådet sitt arbeidsutvalg (heretter kalt FAU) skal bestå av alle valgte klassekontakter.

2. Formål

Formålet til Foreldrerådet er definert i §11-2 i Opplæringsloven (per juni1999) der det heter:

”Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.”

3. FAU

3.1 Valg og sammensetning

FAU skal på sitt første møte etter skolestart om høsten velge en arbeidsgruppe på 6 til 8 personer. Denne gruppen skal utgjøre FAU sin ledelse. Alle trinn skal være representert i arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa konstituerer seg selv på første møte med:

-Leder

-Sekretær

Konstituert leder av denne gruppa blir også leder av FAU og Foreldrerådet, og skal også være

Foreldrerådets representant til Kommunalt Foreldreutvalg (KFU).

3.2 Arbeidsgruppens møter

Arbeidsgruppa er beslutningsdyktig når minst 4 personer er til stede. Saker som går til avstemming avgjøres ved simpelt flertall, og ved eventuelt likt resultat teller leders stemme dobbelt.

Arbeidsgruppa kan invitere relevante personer til sine møter. Disse vil på møtene i så fall ha talerett.

Arbeidsgruppa skal føre referat fra alle sine møter. Referatene sendes medlemmene i FAU og rektor. Referatet skal også legges ut skolens hjemmeside.

3.3 Aktiviteter

Fau sitt arbeidsområde defineres slik:

-I saker som gjelder forhold ved skolen og skolesamfunnet som faller innunder formålet til Foreldrerådet kan FAU ved arbeidsgruppa avgi uttalelser, ta egne initiativ og sette i verk tiltak innenfor rammen av lover, forskrifter og regelverk for skolens virksomhet ellers.

-FAU skal avgi uttalelser i alle saker hvor rektor eller kommunen ber om det.

 

3.4 Varighet

Arbeidsgruppa sitter fra konstitueringsmøtet etter skolestart om høsten, og frem til neste konstitueringsmøte neste skoleår.

4. Innkalling til møter

Rektor skal etter skolestart hver høst kalle inn til skoleårets første møte i FAU etter at alle nye klassekontakter er valgt. Innkallingen skal inneholde informasjon om hvor vedtektene til Foreldrerådet kan leses, eller eventuelt legges ved innkallingen/deles ut på første møte.

Alle andre møter i FAU vil arbeidsgruppa stå for innkallingen til.

5. Endring av vedtekter

Forslag til endring av vedtekter skal fremlegges på første FAU møte om høsten. Vedtak om slike endringer kreves minst 2/3 oppmøte av representanter og minst 2/3 flertall blant de disse. Vedtektene gjelder frem til neste skoleårs første møte, og skal der vedtas på nytt.

Møtereferat 26.09.17

FAU hadde møte 26.09 og her kommer et referat fra dette møte

Referat fra møte i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (MU)

Tid: 26.09.17 kl. 18.00-19.30
Sted: Personalrommet Gausdal ungdomsskole

Tilstede:

Foreldre/foresatte
Jon Fjeldet 8a
Ingunn Wold 8b
Laila Iren Vilhelmsen 9a
Susanna Vivieka Semskar 9b
Aud Kvisberglien 9c
Cato Johansen 10a

Elever:
Jenny Fonstad 8b 
Simen Kleiven 10a 
Snorre Aasheim Sandvoll 9a

Administrasjon/ansatte:
Bjørn Lykstad
Cecilie Nordahl-Olsen 
Aud Jorunn H. Hagesveen
Hege Dahle
Geir Øihaugen

På første møtet om høsten gjennomføres møte i FAU, SU og MU i ett møte. På dette første møtet er det skolen som skriver et felles referat. 
I de øvrige møtene er det sekretær i FAU som skriver referat. På møter i SU/MU er det skolen som skriver. Møtene heretter legges etter hverandre på samme kveld.

1. Velkommen ved rektor Bjørn Lykstad

2. Presentasjonsrunde

3. Utdeling og gjennomgang av vedtekter for foreldrerådets arbeidsutvalg

4. Bjørn presenterte en enkel forklaring på forskjellen mellom FAU, SU og MU (se power-point i vedlegget)

 

5. Valg
FAU:
Leder: Jon Fjeldet
Nestleder: Laila Iren Vilhelmsen
Sekretær: Aud Kvisberglien

SU                                                                                           MU
Leder: Jon Fjeldet                                                                   Leder: Jon Fjeldet
Personlig vara: Laila Vilhelmsen                                           Susanna Vivieka Semskar

Susanna Vivieka Semskar                                                      Jenny Fonstad (elev 8b)
Personlig vara: Ingunn Wold                                                  Simen Kleiven (elev 10a)                                                
                                                                                                Snorre A. Sandvoll (elev 9a)
Jenny Fonstad (elev 8b)                                                          Anders Brattås (elev 10b)
Simen Kleiven (elev 10a)
                                                                                                Cecilie Nordahl-Olsen
Cecilie Nordahl-Olsen                                                            Hege Dahle
Hege Dahle                                                                             Geir Øihaugen
Geir Øihaugen                                                                         Bjørn Lykstad
Bjørn Lykstad                                                                          Aud Jorunn H. Hagesveen
Aud Jorunn H. Hagesveen

Fra og med neste møte leder Jon Fjeldet både FAU og SU/MU møtene. 

6. Informasjon fra skolen
Skolen ber FAU tenke over hva de ønsker av informasjon fra skolen. 
Forslag fra skolen:
-Skolens pedagogiske utviklingsplan
-Årsmelding fra gausdalsskolen
-Økonomi
-Rekruttering
-Resultatutvikling
-Mobilfri eller ikke mobilfri skole (kunne det være aktuelt å ta med elevrådet til en mobilfri skole slik at de får møte/snakke med elevrådet ved denne skolen?)
-§9a
-Skolen ønsker at FAU-møtene ikke bare skal være informasjon fra skolen. Skolen ønsker at FAU bringer på banen aktuelle tema vi kan diskutere. 
(Tema på tidligere FAU-møter har blant annet vært uteområdet vårt, innføring av to-lærer organiseringen, skoleskyss mm.)

Forslag fra FAU:
-Storforeldremøte med tema rus, nettvett….
Det har vært en tendens til lite oppmøte på storforeldremøter tidligere. Derfor har vi valgt å legge temaene inn i våre ordinære foreldremøter. Det foreslås å slå sammen ordinære foreldremøter med et storforeldremøte på del 1. Dette er vanskelig å gjennomføre på grunn av plass. Kunne det være et forslag å ha tema med f. eks rus på foreldremøte på 9. trinn?
Skolen og FAU jobber for å få til et storforeldremøte før jul. 

 

7. Elevrådet
Elevrådet har gjennomført to møter i høst. Møtene avvikles i langfriminuttet, slik at ikke undervisning blir berørt. Dette fører også til at de som virkelig ønsker å sitte i elevrådet blir valgt. Elevrådet jobber for tiden med å sette opp et årshjul med aktuelle saker. 

8. Eventuelt. Følgende spørsmål/tema ble berørt:
Klassetur 10. trinn: 
Skolen organiserer tur til Storkvelvbu på høsten. 
Dersom foreldre/foresatte ønsker å arrangere tur har skolen mulighet til å la elevene få en dag avspasering fra skolen til dette. Våre retningslinjer tilsier at lærere ikke kan delta på slike turer. 
Det er enighet i gruppa at turer som er arrangert av foreldre skal være turer som alle har mulighet til å delta på. Våre erfaringer er at jo enklere turene er, desto flere elever deltar. Skolen ser det som veldig vesentlig at alle elevene er med på slike turer. 

Samarbeid -innspill fra FAU:
Det er tydelig at ledelsen ved skolen og skolens øvrige ansatte jobber godt i lag. Dette kommer også tydelig fram i skolens faglige resultatutvikling, som har blitt presentert på foreldremøtene. 

Foreldremøter:
Skolen ønsker at en FAU-representant er med på foreldremøtene og sier noe om hva som er temaer i FAU. Skolen mener det er viktig at FAU er synlige i foreldregruppa.

Eventuelt:
Det ble snakket litt om økonomi, rekruttering og trivsel blant elevene. 

Tema neste FAU møte:
-gjennomføring av foreldremøter (tema?)
-questback etter avholdte møter

 

Gausdal ungdomsskole, 29.09.17


Referat v/

Aud Jorunn H. Hagesveen
Rådgiver/inspektør

Møtereferat 02.05.17

Referat fra FAU-møte 02.05.17

Tilstede:
8a: Laila Vilhelmsen
8b: Susanna Viveka Semskar
8a: Aud Kvisberglien

9a: Frode Midtlien
9b: Gina Brumoen

10b: Jens Harald Fossheim

Administrasjonen v/Bjørn Lykstad og Aud Jorunn H. Hagesveen

1. FAU skoleåret 2017/2018
8. trinn: Velges på foreldremøte til høsten

9a: Laila Vilhelmsen
9b: Susanna Viveka Semskar
9c: Aud Kvisberglien

10a: Cato Johansen
10b: Stig Andre Haugen

2. Nettvett
Viser til referat fra forrige FAU-møte.
Det vil koste ca 7000,- kr å få foredraget  «Slett meg» på et storforeldremøte. FAU er positive til dette og mener at dette er et viktig tema. Bjørn sjekker ut muligheten for en kveld før skoleslutt. 

3. Mobilfri skole
Flere skoler i regionen skal etterhvert over til mobilfri skole. Enighet i at det bør enten være alle eller ingen. 
For GUS er ikke mobilbruk på skolen noe problem og rektor har brukt minimal med tid på eventuelle uheldige episoder.
Brei diskusjon rundt temaet. 

4. Tilsyn: §9a Retten til et godt psykososialt miljø
Skolen har hatt tilsyn fra fylkesmannen. Både lærere/assistenter, elevråd, FAU-leder og ledelsen ved skolen har vært involvert. Omfattende spørsmålsrunde, samt innsending av all dokumentasjon som går på denne paragrafen i opplæringsloven er blitt utført. 
Rapporten foreligger i disse dager. Fylkesmannen gir tilbakemelding til de involverte i midten av mai, samt at de skal delta på en planleggingsettermiddag med hele kollegiet. 

Fra 1. august 2017 skal skoler, kommuner og fylkesmenn forholde seg til et nytt regelverk om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Det foregår kursing i disse dager. 

5. Kommunestyret
Kommunestyret i Gausdal har vært på besøk på skolen, der Bjørn blant annet orienterte om sammenhengen mellom grunnskolepoeng og gjennomføring av videregående skole. I tillegg ble det orientert om skolens gode resultater.

6. Eventuelt
Viktig med et godt samarbeid hjem-skole, noe det er enighet i at vi har. Viktig at foreldrene snakker positivt om skolen. Takk til Jens Harald og Gina for fine ord på vegne av FAU om skolen på foreldremøtene.

 

Referat v/

Aud Jorunn H. Hagesveen

Møtereferat 17.04.18

Referat fra FAU-møte 17. april 2018


Tilstede: Jon Fjeldet, Petter Fonstad, Stig Andre Haugen, Cecilie Nordahl-Olsen, Aud Jorun H. Hagesveen og Susanna Semskar (referent)
Rekruttering
Det er ansatt to nye spesiallærere, Kristian Lie Onshus i 100% stilling og Rigmor Hammershaug i 80% stilling. Elevantallet øker til 205 elever fra neste høst og behovet for lærere er økende.
Temadager og forebyggende tiltak
Det var arrangert foreldremøte med tema rus i høst, tilfredstillende oppmøte. 
Lions ønsker å sponsre midler til en forestilling kalt #hengdeg. Denne tar for seg mobbing og utestengelse og har fått gode tilbakemeldinger. Mulig at dette også kan arrangeres for foreldre. Tidspunkt for forestillingen er ennå ikke avklart.
SLT restartes fra høsten 2018. Dette er en samordningsmodell med representater fra skole, kirke og politi som jobber med forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.
Skolen ønsker innspill fra foreldre angående temadager og hvordan klasseforeldremøtene skal settes opp.
Mobilfri skole
Elevrådet har vært på besøk på Hammartun skole for å få høre hvilke erfaringer de har gjort i forbindelse med innføring av en mobilfri skolehveradag. Tanken er å ha en prøvedag på GUS, med spørreskjema i etterkant og eventuelt også i forkant av utprøvingen.
Foreskrift for grunnskolen, Gausdal kommune
Ordensreglement basert på §9A-10. FAU tar en gjennomgang av reglementet og sender eventuelle innspill til Jon Fjeldet. Frist til høring er satt til 4.5.18.
Elevundersøkelse i 10. trinn
Gode resultater, resultatene i elevundersøkelsen peker mot at elevene har en fin skolehverdag.  Muntlige framføringer og hvorvidt disse skal vektlegges i karaktersammenhang blir diskutert i møte. Skolerepresentatene tar dette med videre.

 

Møtereferat 09.10.18

Referat fra FAU/SU/MU-møte 09.10.18

 

Til stede:   Elever:  Vilja Regland, Kristin Klungsøyr, Eline Berg Steinslien, Truls Jonassen

Foresatte: Jon Fjeldet, Stine Thallaug Dalane, Ann Berit Øverli, Hans Christian Christiansen, Ingunn Wold, Hilde Leine, Selma Synnøve Ødegården, Lene Rønningen Kjernli

Ansatte: Geir Øihaugen, Hege Dahle, Cecilie Nordahl-Olsen, Aud Jorunn    Hagesveen (rektor)

 

 

Saker:

 • Vedtekter for FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) ved GUS              Gjennomgang

 

 • Hva er FAU, SU (Samarbeidsutvalg) og MU (Skolemiljøutvalg)    Gjennomgang

 

 • Valg FAU:      Leder: Jon Fjeldet

Nestleder: Ingunn Wold

Sekretær: Lene Rønningen Kjernli

 

            SU:                  Leder: Jon Fjeldet      Personlig vara til leder: Hilde Leine

Ann Berit Øverli        Personlig vara: Stine Thallaug Dalane

 

            MU:                Leder: Jon Fjeldet

                                    Hans Christian Christiansen

 

 

 • Informasjon fra skolen

Ansettelser: To nye lærere ved skolen (Spes.ped)

Økonomi: Vi har kontroll på økonomien.

                  Vi har investert i IPad til alle elever ved skolen. 

Ordensreglement: Felles ordensreglement for Gausdalsskolen. GUS har egne trivselsregler.

 

 

 • Elevrådet: Det har vært møte i dag. Mobilfri skole var tema. Elevrådet ønsker perioder med mobilfri. Siste skoleuka før jul blir mobilfri. Det er ønskelig med mobilhotell. Skolen sjekker ut priser. Positivt med mobilfrie perioder.

 

 • Storforeldremøte 18.10.2018

Tine Andersen fra SLT presenterte seg selv og arbeidet med SLT.

Storforeldremøtet 18.oktober «# Heng deg». Nittedal teater viser en forestilling for elevene på dagtid, og til foreldregruppa på kveldstid (Kl.1800). LIONS i Gausdal betaler for dette. Invitasjonen bør gå ut denne uka. Ingunn (FAU) og Tine (SLT) samarbeider om å få til en invitasjon som går ut med fredagsmail.

 • Eventuelt

Platene i ballbingen løfter seg. Elevrådet kunne tenke seg å gjøre noe med den.

FAU har ingen midler. Det går an å søke sparebankstiftelsen om midler dersom vi finner et godt prosjekt. Dette kan vi snakke mer om på neste møte.

 

 

Takk for godt oppmøte.

 

 

 

Ref.: Cecilie Nordahl-Olsen

Møtereferat 05.03.19

REFERAT FRA FAU MØTE 05.03.2019

 

Tilstede :

FORESATTE: Jon Fjeldet, Stine Thallhaug Dalane, Ingunn Wold, Hans Christian Christiansen,

Hilde Leine, Selma Ødegården og  Lene Rønningen Kjernli

ANSATTE: Cecilie Nordahl-Olsen, Aud Jorunn Hagesveen og Bjørn Lykstad

SLT-KOORDINATOR : Tine Andersen

 

Rus- og kriminalitetsforebygging

SLT-koordinator, Tine Andersen, deltok på møte for å diskutere hvordan foreldregruppa kan jobbe med alkoholforebygging på ungdomsskolen.  Hun ønsket innspill fra foreldre om dette temaet.  Vi diskuterte hvordan man kan nå ut til flest mulig med dette viktige temaet. Ble diskutert storforeldremøte, om temaet skulle på vanlige foreldremøter etc.  Møter der SLT-gruppa informerer om temaet, og hva som rører seg i ungdomsmiljøet i Gausdal . Vi kom fram til at FAU lager et årshjul  for alle trinn på ungdomsskolen. Der hvor forskjellige temaer innen SLT-gruppas felt, blir fast tema på forskjellige trinns foreldremøter. Et år kan temaet være rus, et annet år kan det være sosiale medier. FAU ser på dette årshjulet på FAU-møte i mai.

Informasjon fra skolen

Rektor gikk gjennom skolens økonomi og skolens elevundersøkelse .

Arbeidsplan FAU

Hvilke aktuelle prosjekter skal FAU ta tak i ? Var ønske fra rektor at vi tar tak i ballbingen. Er problemer med underlaget p.g.a telen i bakken og dette må det  gjøres noe med. Jon Fjeldet undersøker hva som må gjøres med ballbingen.

 

REF : Lene Rønningen Kjernli

Møtereferat MU/SU 20.05.19

Referat fra SU/MU møte 20.05.19

 

Til stede:

Elever: Vilja Regland 8a (MU), Kristin Bøshaugen Klungsøyr 9a (SU/MU), Truls Jonassen 10a (SU/MU)

Fravær: Eline Berg Steinslien 9b (MU)

 

Foresatte: Ann Berit Øverli (SU), Hans Christian Christiansen (MU), Jon Fjeldet (SU/MU), Hilde Leine
 

Ansatte: Bjørn Lykstad, Hege Dahle, Geir Øihaugen, Aud Jorunn H. Hagesveen

 

Elevrådet:

Mobilfri skole: Skolen har gjennomført to mobilfrie uker med positiv erfaring.

Årets elevråd overleverer sine erfaringer til neste års elevråd.

Elevrådet oppfordres til å gjennomføre ei mobilfri uke til før skoleslutt. Dette legges til en ordinær skoleuke. Elevrådet finner en aktuell uke.

Første skoleuke høsten 2018 var mobilfri. Dette var positivt og videreføres til første skoleuke til høsten.

Elevene hevder at det er mindre bruk av mobil nå på våren enn det var i høst- og vinterhalvåret.

 

Mobil: Ikke vært noen store saker der uvettug bruk av mobil har vært inne i bildet.

            Noe diskusjon om hva overdreven bruk av mobil kan føre til.

            Bevisstgjøring er viktig.

            Kunne det være et forslag at elevene bare fikk benytte mobil i matfri?

 

Elevundersøkelsen:

Bjørn gjennomgikk elevundersøkelsen for Gausdal ungdomsskole der han sammenlignet med det nasjonale snittet.

Undersøkelsen i sin helhet finner du her: www.skoleporten.no

Mobbing: Minimalt. Det er så lite at det ikke blir rapportert, men denne kan være underrapportert og det kan forekomme mørketall i denne undersøkelsen.

Elevrådet foreslår at disse tallene kan komme fram ved samtale mellom elev og lærer, eller at det kan komme frem ved at lærer spør eleven på samtaler om de vet om noen som blir ertet eller plaget.

Sosiogram gjennomføres 2-3 ganger pr skoleår.

Foresatte roser fredagsmailen og synes at denne er veldig informativ og fin.

Elevene etterlyser mer variert undervisning i enkelte fag slik at motivasjonen for skole muligens kan bli høyere på elevundersøkelsen.

 

 

 

Økonomi:

Skolen skal kutte 1,7 millioner. Er på god veg. Merkantil stilling er ikke erstattet etter at sekretæren gikk av med pensjon til jul. Stillingen er fordelt på ansatte i administrasjonen. I tillegg er ikke de som gikk av med pensjon forrige skoleår erstattet.

Elevrådet merker kutt i økonomien ved at det ikke blir gokart kjøring som avslutning. I stedet blir det taco og avslutning i nærmiljøet.

Skolen jobber med at det fortsatt blir Storkvelvbutur til høsten. Ledelsen forhandler ift arbeidstidsavtalen med tanke på overnattingsturer. Hva tenker vi om foreldrekjøring? FAU mener at skolen kan oppfordre foreldrene til å kjøre og hente.

Skolen foreslår tur i nærområdet som et alternativ.

 

Eventuelt:

Ønskelig med gang- og sykkelveg mellom Forset og Segalstad Bru. Det bør samarbeides med barneskolen og barnehagen, samt med grendeutvalget. Skolene i Forset er de eneste skolene som ikke har tilgang til anlegget på Linflåa uten å måtte benytte buss. FAU-leder sjekker dette.

 

 

 

Ref.: Aud Jorunn H. Hagesveen

Møtereferat 20.05.19

FAU møte 20.05.2019

 

Sted : Gausdal ungdomsskole

 

Tilstede :  Foreldre : Stine Thallhaug Dalane, Selma Ødegården, Hilde Leine, Lene Rønningen Kjernli, Jon Fjeldet, Hans Christian                                                  Christiansen, Ann Berit Øverli og Hilde Leine 

 

                Ansatte :  Aud Jorunn Hammershaug Hagesveen og Bjørn Lykstad 

 

                SLT koordinator : Tine Andersen

 

 

·         Foreldremøter

Vi diskuterte hvordan man på best mulig måte kan organisere foreldremøter, og at vi setter opp et årshjul angående tema på foreldremøter på de forskjellige årstrinn. Det jobbes med å få satt opp dette årshjulet. SLT koordinator var tilstede for å være behjelpelig med temaer som bør tas opp på møtene, og hva de i SLT gruppa kan bidra med på foreldremøter. Det kan være bl.a politiet, helsesykepleier og SLT koordinator. 

Når det gjelder viktige saker og saker SLT koordinator brenner for, så kan hun sende info om dette til ungdomsskolen som igjen legger det ved fredagsmailen. Dette kan være saker som hun synes det er viktig at vi foreldre får vite noe om. 

·         Vedtekter FAU. Det ble diskutert på møtet hvordan vi skal velge klassekontakter. Det ble diskutert om vi velger alle som skal sitte i FAU/klassekontakter høsten i 8.klasse for alle tre årene på ungdomsskolen. 

·         Ballbinge. Når det gjelder framdriften på ballbingen, så ser Jon Fjeldet og Bjørn Lykstad på dette. 

 

    Vennlig hilsen Lene Rønningen Kjernli 

Møtereferat 17.10.19

Referat fra FAU/SU/MU -møte 17.10.19

 

Til stede:

Elever: Selma Lauvålien Steinslien, 8c

             Ingrid S. Steig, 10b

 

Foresatte: Leif Trygve Gilje, 8a

                  Hans Christian Christiansen, 8b

                  Bjørg Linn, 8c

                  Andreas Aanstad, 9a

                  Renate Segtnan, 10b

                  Jon Fjeldet, avtroppende leder

 

Ansatte: Bjørn Lykstad

               Cecilie Nordahl-Olsen

               Brynhild Marie Foss

               Aud Jorunn H. Hagesveen

 

Saker:

 1. Velkommen v/Bjørn.

Det er skolen som kaller inn til første møte om høsten og som leder dette møte.

 

 1. Hva er FAU, SU (Samarbeidsutvalg) og MU (Skolemiljøutvalg)

Gjennomgang v/Bjørn.

SU og MU kan slås sammen dersom det totalt er flertall av foreldre og elever. Dette er det et krav om i MU.

 

 1. Valg FAU

Leder: Hans Christian Christiansen

Nestleder: Andreas Aanstad

Sekretær: Lene Rønningen Kjernli

 

Valg SU

Leder: Hans Christian Christiansen

Personlig vara til leder: Stine Thallaug Dalane

 

Bjørg Linn

Personlig vara: Renate Segtnan

 

          Valg MU

            Leder: Hans Christian Christiansen

            Leif Trygve Gilje

 

 1. Gjennomgang av vedtekter for FAU v/Jon

Mot slutten av forrige skoleår kom det opp forslag om å endre på vedtektene. Blant annet gikk dette ut på å velge FAU-medlemmer på 8. trinn for alle årene på ungdomsskolen. Tro på at kontinuitet vil føre til bedre diskusjoner og bedre samarbeid. Klassekontakter velges for ett år og er da i tillegg vara i FAU. Dette forslaget vil FAU jobbe videre med. Dersom det blir flertall for dette forslaget, vil det føre til endring av vedtektene våren 2020.

 

Endring i punkt 5 i vedtektene

Følgende ble vedtatt: Ved endring i vedtektene kreves minst 2/3 fremmøte og minst 2/3 flertall blant disse.

 

 1. Årshjul

Forrige skoleår ble det påbegynt et forslag til årshjul for bl.a. temaer på foreldremøter. SLT-koordinator Tine Andersen deltok på dette arbeidet i fjor. Tine oppfordres til å delta videre i dette arbeidet og inviteres til neste møte i FAU.

Erfaringsmessig vet vi at det er relativt lite oppmøte på storforeldremøter og at ulike aktuelle temaer heller legges til de ordinære trinnforeldremøtene på vår og/eller høst.

Til nå har det vært lite saker i FAU og det vil da være muligheter for at møtene også kan benyttes til nytenkning og utviklingsarbeid.

 

 1. Ballbingen

Bør justeres og forbedres. Vi har positiv erfaring med dugnader. Jon tar ansvar for å sette i gang dette arbeidet.

 

 1. Skating/frisbeegolf

Det sysles om tanken om en enkel skatepark.

            Det er kjøpt inn frisbee til alle klasser

 

 1. Økonomi

Kutt 2018: 600 000,-

        2019: 1,8 mill.

Usikkert framover ift mer kutting.

FAU vil holdes løpende orientert om økonomien.

Pr dags dato har skolen kontroll.

 

 1. Resultat

Skolen er opptatt av grunnskolepoeng og kan de siste årene vise til gode resultater. Dette vil bli satt på agendaen ved et senere FAU-møte.

 

 1. Diverse/eventuelt

-Elevrådsrepresentantene oppfordres til å komme med ønsker og forslag til temaer på møtene. Det er Bjørn som samarbeider med skolens elevråd.

-Tilbakemelding fra foresatte om at det er veldig positivt at Bjørn underviser i arbeidslivsfag.

-Skolen oppfordrer FAU til å sette gang- og sykkelveg på dagsorden.

-Skolen forbyr at elevene sykler mellom skolen og Segalstad Bru ved aktivitetsdager o.l.

-Skolen vurderer også om dette også bør gjelde løping langs vegen, f. eks Kråbølsrunden.

Nytt møte i FAU fastsettes til torsdag 14. november kl. 18.00.

 

Forslag til agenda:

Fortsette arbeidet med å utarbeide årshjul (husk å invitere Tine)

Økonomi

Resultater

 

 

 

 

Ref. v/

Aud Jorunn H. Hagesveen

Rådgiver/inspektør

Møtereferat 14.11 19

REFERAT FAU-MØTE 14.11.19

 

Tilstede; Hans Christian Christiansen, Andreas Aanstad, Bjørg Linn, Unni Elisabeth Hagen, Renate Segtnan, Tina Andersen, Stine Thallaug Dalane,Aud Jorunn Hammershaug Hagesveen, Bjørn Lykstad

Forfall; Lene Rønningen

 • Tina, ungdomskontakt, gikk gjennom Foreldremøte-årshjulet. De ulike temaene på de ulike trinn skal tas videre inn i klasserommene etter fellessamling i auditoriet. Se vedlegg.
 • Resultater fra UNGDATA kommer på nyåret 2020. 4 år siden forrige spørreskjema. Klassekontaktene kan informere om dette i klassene.
 • Det kommer en App hvor foreldrene kan evaluere foreldremøtene slik at skolen kan få en tilbakemelding.
 • Bjørn informerte om økonomien. Gausdal ungdomsskole har en lærertetthet oppunder grensen, og kan vanskelig spare mer. Økonomien er utfordrende.
 • Det er 10.000,- i midler til arrangementer som kan søkes av FAU. Renate skriver søknad for å dekke f.eks. sosiale tilstelninger i klassene. Bjørn sjekker med økonomisjefen om hvilken konto eventuelle midler settes på, og sender til Renate.
 • Livsmestring er i ny lærerplan i den overordnede delen. Det blir ikke lagt som et eget fag, men vil gå inn i mye av det skolen allerede har av tiltak som Zeroprogrammet, Mitt Valg osv. Bjørn skal ha møte med kommune psykologen, folkehelsekoordinatoren, sosial lærer og helsesykepleier. Kommer mer info om dette på neste møte.
 • Dugnadsprosjekt Ballbinge. Hans Christian tar kontakt med Jon Fjeldet som har sagt seg villig til å fortsette å hjelpe til på dette prosjektet.
 • Renate informerte om Åpen Hall hver onsdag hvor det er mye ungdom innom. Tilbudet baseres på foreldre som kan være med å registrere unger i 1,5 time hver onsdag. Klassekontaktene kan oppfordre foreldre til å melde seg til innsats. Om det ikke melder seg foreldre så faller tilbudet bort.

NESTE MØTE 16.01.19, KL. 18.00

 

Referent; Stine

Møtereferat 30.01 2020

REFERAT FRA FAU MØTE 30.01.2020

 

Tilstede:

FORESATTE: Stine Thallhaug Dalane, Hans Christian Christiansen,Bjørg Linn, Renate Segtnan, Andreas Aanstad, Unni Elisabeth Hagen og Lene Rønningen Kjernli

ANSATTE: Cecilie Nordahl-Olsen og Aud Jorunn Hagesveen

Angående foreldremøter på Gausdal ungdomsskole

Det er nå satt opp et årshjul for temaer som skal tas opp på de forskjellige klassetrinnene:

8.trinn høst:       Informasjon om ungdomsskolen                              Skolen

8.trinn vår:         Sosiale medier                                                 Politiet

9.trinn høst:       Kroppspress/ klespress etc.                        Helsesykepleier

9.trinn vår:         Rus og alkohol                                                  Politiet

10.trinn høst:    Psykisk helse                                                   Helsesykepleier/kommunepsykolog

10.trinn vår:       Overgang til videregående skole                              Skolen

Dette blir da felles økt for alle klasser på trinnet i auditoriet med f.eks. politi etter helsesykepleier. Og hvor det er rom for spørsmål og diskusjon klassevis etterpå, i tillegg til informasjon lærere har angående skolehverdagen, skolearbeidet, klassemiljø etc.

 

Midler fra ungdomsrådet

FAU fikk  4500 kr som kan brukes til klassetreff. Midlene fordeles likt mellom klassene.

 

 

REF: Lene Rønningen Kjernli

Møtereferat 15.10.20

Referat fra FAU/SU/MU -møte 15.10.20

 

Til stede:

Elever:

Dorthea Aanstad 10a (MU)

Stian Kræka 10c (MU/SU)
Selma Lauvålien Steinslien 9c (MU/SU)

Ida Torbjørnsen 8a (MU)

 

Foresatte:

Trond Klaape, 8a

Kristin Holst Odsæter, 8b

Leif Trygve Gilje, 9a

Hans Christian Christiansen, 9b

Bjørg Linn, 9c

Andreas Aanstad, 10a

Kristian Fougner, 10c
 

Ansatte:

Bjørn Lykstad

Hege Dahle

Aud Jorunn H. Hagesveen

 

Ikke til stede:

Geir Øihaugen, Cecilie Nordahl-Olsen, Eirik Enge

 

Saker:

 1. Velkommen v/Bjørn

Det er skolen som kaller inn til første møte om høsten og som leder dette møte. På første møte er det også skolen som skriver referat. Deretter er det foreldregruppa som leder og skriver referat.

 

 1. Hva er FAU, SU (Samarbeidsutvalg) og MU (Skolemiljøutvalget)

Gjennomgang v/Bjørn.

SU og MU kan slås sammen dersom det er flertall av foreldre og elever, noe GUS har tradisjon på. I tillegg har skolen tradisjon på at vi har samme leder både i FAU, SU og MU. Det er et krav om at det er flertall av foresatte og elever i MU.

 

 1. Valg FAU

Leder: Hans Christian Christiansen

Nestleder: Bjørg Linn

Sekretær: Kristin Holst Odsæter

 

Valg SU

Leder: Hans Christian Christiansen

Personlig vara til leder: Kristian Fougner

 

Nestleder: Bjørg Linn

Personlig vara: Trond Klaape

 

 

Valg MU

Leder: Hans Christian Christiansen

Nestleder: Bjørg Linn

 

 1. Vedtekter for FAU

Ble delt ut på møte.

 

 1. Info fra skolen

Covid 19: Ingen smittet hverken av elever eller ansatte. Dersom dette skulle forekomme, er det kommunelegen som avgjør hvem som skal i karantene. I og med at nesten hele elevgruppen kjører buss, blir vi ikke overrasket om hele skolen blir satt i karantene ved et eventuelt utbrudd.

Skolen har spritdispensere overalt. Elevene er flinke til å sprite seg.

Vi kan ikke tolke smittevernreglene så strengt at vi ikke kan drive skole.

Vi har tre kohorter der vi har satt opp/innredet tre kantiner. Ved å tilby tre kantiner unngår vi køer og trengsel. Dette hindrer også fristelsen for å gå på butikken. Det er kjøpt inn mye spill, dart o.l. på disse rommene.

 

Ballbinge: På grunn av bevegelse i grunnen ble ballbingen tatt ned siste uka før høstferien. Den oppbevares nå trygt i kjelleren. Grunnarbeidet med å legge pukk er utført, deretter isolering og muligens støping til våren. Mulig det da kan bli behov for noe hjelp fra foreldrene.

 

 

           Gang- og sykkelveg mellom Forset og Seg. Bru:

           Ønske om at dette blir satt på agendaen i neste møte.  

           Dette ville være et løft for Forset grenda. Kan være lurt å samarbeide

           med FAU v/Forset skole.

           Jogge – eller sykkelturer fra skolen og ned til Linflåa gjennomføres ikke

           av skolen på grunn av sikkerhet.   

         

           Årshjul foreldremøter: Utarbeidet av FAU skoleåret 2019/2020. På

           grunn av situasjonen gjennomføres det ikke foreldremøter på 9. og 10.  

           trinn inneværende høst. Vi har prioritert klassevise foreldremøter på 8.

           trinn, samt klassevise elev – og foreldremøter på 10. trinn med

           informasjon om videregående opplæring.

 

 

          Juleball: Utgår i år. Det er kun 10. trinn som vil få en egen coronavennlig 

          avslutning til jul.

 

 

        Valgfag: Spørsmål fra foresatte om hvorfor vi slår sammen alle trinn i

        valgfag med tanke på covid-19? Bakgrunnen er at elevene skal få et bedre

        tilbud/flere tilbud å velge mellom. Samtidig får vi utnyttet lærernes ulike

        ressurser.

        I tillegg står det i «Veileder om smittevern for ungdomsskole» at vi har

        mulighet til å ha en samarbeidende kohort på tvers av trinn.

 

 

        Resultater: Vi kan vise til gode resultater både i grunnskolepoeng og på     

        nasjonale prøver.

 

 

        Læreverk: I forbindelse med fagfornyelsen utarbeides det nye læreverk i

        ulike fag. Det er ikke aktuelt å kjøpe inn bøker før det blir utarbeidet

        læreverk vi har tro på.  

 

 

        Gausdal ungdomsskole, 16.10.20

 

         Referat v/

         Aud Jorunn H. Hagesveen

        

 

Møtereferat 06.10.21

Saker:

 1. Velkommen v/Bjørn

Det er skolen som kaller inn til første møte om høsten og som leder dette møte. På første møte er det også skolen som skriver referat. Deretter er det foreldregruppa som leder og skriver referat. Oppfordrer FAU til å ha en egen perm der ulike dokumenter settes inn i.  

 

 1. Vedtekter for FAU

Ble delt ut på møte. FAU ser på sine vedtekter på neste møte, spesielt punkt 5 Endring av vedtektene. Dette punktet ble endret forrige skoleår, men har ikke kommet med i vedtektene.

 

 1. Hva er FAU, SU (Samarbeidsutvalg) og MU (Skolemiljøutvalget)

Gjennomgang v/Bjørn.

SU og MU kan slås sammen dersom det er flertall av foreldre og elever, noe GUS har tradisjon på. I tillegg har skolen tradisjon på at vi har samme leder både i FAU, SU og MU. Det er et krav om at det er flertall av foresatte og elever i MU. Dersom utvalgene ønsker å gjøre dette annerledes, er det absolutt muligheter for det.

 

MU: Gjennomgang av elevundersøkelsen knyttet opp mot elevmiljøet, Ung dataundersøkelsen, dagsaktuelle temaer som nettvett og mobbing.  

SU: Økonomi, skolens drift, nesten ingen begrensninger på hva som kan tas opp.

 

 

 1. Valg FAU

Leder: Hans Christian Christiansen

Nestleder: Kristin Holst Odsæter

Sekretær: Bjørg Linn

 

Valg SU

Leder: Hans Christian Christiansen

Personlig vara til leder: Kristin Kopstad

 

Nestleder: Kristin Holst Odsæter

Personlig vara: Jill Harviken

 

 

Valg MU

Leder: Hans Christian Christiansen

Nestleder: Kristin Holst Odsæter

 

 

 1. Info fra skolen

Skolen har mange aktiviteter i friminuttene. Økt ressurs med tanke på inspeksjon. Flest konflikter hadde vi i koronaperioden når vi måtte dele inn i soner med høye gjerder o.l. Vi er nå på riktig retning og har i all hovedsak et godt miljø. Har fra inneværende skoleår økt fra en til to sosiallærere. Dette er Geir Øihaugen og Ane Bratt Fjerdumsmoen. I tillegg har vi som tidligere år to kontaktlærere pr klasse, samt to-lærer organisering i basisfag.  

Helsesykepleier og PPT får nå nye rom på skolen slik at de blir mere tilgjengelige i elevmiljøet. Et kontor hver seg ved siden av biblioteket v/inngangen til Kunst og håndverks rommet.

Vi er en skole som gjør det faglig godt både på nasjonale prøver og på grunnskolepoeng. Dette tas grundigere på et FAU-møte ved en senere anledning.

 

Ballbingen: Skolen har et ønske om at ballbingen settes opp igjen på dugnad til våren. Planleggingen tas opp igjen i FAU på nyåret.

 

Mobil: Siden 2010 har mobil vært lov å bruke på Gausdal ungdomsskole. Vi har hatt lite problem med bruk av dette. Vi føler det har vært positivt at vi har fått innblikk i hendelser som også skjer på fritiden. Men de siste årene har vi sett en markant økning i bruk av skjermtid. Vi har et inntrykk av at elevene ikke lenger klarer å regulere seg i bruken av mobil. Stor andel av lærerne ønsker mobilfri skole.  Dette temaet har vært tatt opp i elevrådet. Berit Barlund er skolens lærer i elevrådet.

Elevene sier følgende:

-Blandede meninger

-Mange ønsker ikke mobilfri skole, men heller at lærerne samler inn mobiltelefonene i timene.

 

Det er viktig at vi tenker på scenarier på hva som kan skje når elevene leverer sine telefoner. Elevene må føle seg trygge på at telefonen blir ivaretatt når den leveres inn.

Noen elever føler seg tryggere når de har telefon. Hva med de som ofte er ensomme?

Klarer elevene å svitsje fra å være på mobilen i friminuttene til å følge undervisningen rett i etterkant?

Forslag: Berit tar med seg noen fra elevrådet og besøker en skole som er mobilfri for å høre deres erfaringer.

Skolen ønsker at elevene v/elevrådet jobber med forslag til hvordan elevene kan regulere bruk av mobil.

 

 

Det er unødvendig å ringe sine barn mens de er på skolen. Dette bør kun gjøres når helt spesielle beskjeder må gis.

 

 

 

 

 

        Gausdal ungdomsskole, 08.10.21

 

         Referat v/

         Aud Jorunn H. Hagesveen

Møtereferat 03.10.22

Referat fra FAU/SU/MU- møte 03.10.22
Til stede:
Elever:
10a: Josephine R. Hovland (MU/SU) 10b: Bror S. Volehaugen (MU/SU)
9b: Tor Gundersen (MU/SU)
8b: Magnus Leine Bjørkhaug (MU/SU)
Foresatte:
Runa Sveen Fjeldet, 8a
Ola Ingmund Rognstad, 8b
Knut Enger Olsen, 8c
Jill Harviken, 9a
Marianne Grøndahl Rødum, 9b
Tove Galde, 9c
Ida Toft-Olsen, 10a
Kristin Holst Odsæter, 10b
Ansatte:
Bjørn Lykstad
Cecilie Nordahl-Olsen
Aud Jorunn H. Hagesveen
Geir Øihaugen
Ane Bratt Fjerdumsmoen
Saker:
1. Velkommen v/Bjørn
Det er skolen som kaller inn til første møte om høsten og som leder dette møte. På første møte er det også skolen som skriver referat. Deretter er det foreldregruppa som leder og skriver referat. Skolen stiller ved behov og der det er ønskelig. Oppfordrer FAU til å ha en egen perm der ulike dokumenter settes inn i.
2. Vedtekter for FAU
Ble delt ut og lest opp av Bjørn. Skolen oppfordrer FAU til å se på sine vedtekter på neste møte, spesielt punkt 5 Endring av vedtektene. Dette punktet ble endret forrige skoleår, men har ikke kommet med i vedtektene.
2
3. Hva er FAU, SU (Samarbeidsutvalg) og MU (Skolemiljøutvalget)
Gjennomgang v/Bjørn.
SU og MU kan slås sammen dersom det er flertall av foreldre og elever, noe GUS har tradisjon på. I tillegg har skolen tradisjon på at vi har samme leder både i FAU, SU og MU. Det er et krav om at det er flertall av foresatte og elever i MU. Dersom utvalgene ønsker å gjøre dette annerledes, er det absolutt muligheter for det.
Aktuelle saker i MU kan være: Gjennomgang av elevundersøkelsen knyttet opp mot elevmiljøet, ung dataundersøkelsen, dagsaktuelle temaer som nettvett og mobbing.
Aktuelle saker i SU kan være: Budsjett/økonomi, plan for hjem-skole samarbeid, skolens drift, ordensreglement/trivselsreglement, skoleskyss, trafikkforholdene.
-Skolen er mer opptatt av trivselsreglementet enn av ordensreglementet.
-Elevundersøkelsen er obligatorisk på 10. trinn, men skal i år tas på alle trinn.
4. Valg FAU
Leder: Jill Harviken
Nestleder: Kristin Holst Odsæter
Sekretær: Tove Galde
Valg SU
Leder: Jill Harviken
Personlig vara til leder: Ida Toft-Olsen
Nestleder: Kristin Holst Odsæter
Personlig vara: Ida Toft-Olsen
Valg MU
Leder: Jill Harviken
Nestleder: Kristin Holst Odsæter
Alle elevene sitter i SU og MU.
5. Info fra elevene
Har det bra på skolen og synes det er et godt miljø. Varierende tilbakemeldinger fra elevene fra å ønske seg mobilhotell, men kunne ha telefonen i friminuttene, til at det er godt med mobilfri skole. Synes det kan være urettferdig at 9. trinn i fjor fikk ha med seg telefon på leirskole og at dette ble forbud i år. Ønsker seg skøytebane til vinteren.
6. Bruk av mobil
Skolen har blitt mobilfri fra mandag til torsdag. Elevene har lov å bruke mobil på fredager. Dette har vært en lang prosess. Skolen ser at det har blitt mer aktivitet, noe vi ønsker mer av. Viser til skoler i Frankrike som det er helt uaktuelt å bruke mobil. Forskning viser at det er en sammenheng mellom mobilbruk og psykiske utfordringer. Det har blitt et samfunnsproblem. Ønsker å diskutere mer med elevrådet om dette. Det er delte meninger knyttet opp mot vår praktisering i forhold til mobiler, men det virker
3
som de fleste er positive til den nye ordningen. Erfaringer fra andre kommuner viser at motstanden er forbigående og at flere etter hvert vil se de positive sidene ved et forbud. Det settes ikke anmerkning ved brudd på reglene. Dette ville fort ført til en ukultur. Vi ønsker heller å gå i dialog med elevene. Det vi nå gjør er en prøveordning fram til jul.
Det vises til at elevene blir mer sosiale og gjør mere ting i sammen.
Vi har akkurat gjennomført leirskole uten mobil. Disse anbefalingene fikk vi fra leirskolen og fra fjorårets lærere som var på leirskole.
Nintendo og gameboy ble brukt på bussen til og fra. Elevene kunne låne telefon fra lærerne til å ringe hjem. Det vanskeligste er å håndtere eventuelle mellomløsninger. På lang sikt kan det være uheldig å ha så nær kontakt med sine barn at de må ringe sine foresatte til alle døgnets tider.
Dette er en prosess som har tatt tid og det vil ta tid. Elevrådet har tidligere år besøkt skoler som har vært mobilfrie og gjort seg erfaringer med dette.
Helt klart å se at det er mer sosialt i friminuttene når mobilen er lagt vekk. Det handler om å få redusert antall timer bruk av mobil. Det er juridisk problematisk å samle inn telefonene, derfor blir de liggende i sekken eller i lomma.
7. Ballbingen
Det er støpt ringmur, lagt på pukk og montert endesider. Dette blir veldig solid og bra. Ferdigstilling er rett rundt hjørnet.
8. Skøytebane
Skolen håper å få til dette, men er avhengig av hjelp utenfra.
9. Juleball
Dette avvikles i den formen som det har vært gjennomført i tidligere år. 10. trinn vil få
sin egen fest i vårhalvåret der de har regien på hva som skjer, maten, underholdning,
pynt o.l.
Det vises til tidligere år der flere elever har vært ukomfortable og utrygge med slik
ballet ble gjennomført.
10. Sosiallærer
Skolen har økt ressursen i forhold til sosiallærer. Vi har nå to sosiallærere. Det er mye observasjon i friminuttene. En av sosiallærerne har nedsatt tid i posten sin for å foreta disse observasjonene.
11. Eventuelt
Det kom ønske om at det bør snakkes mer med elevene om studieforberedende utdanningsprogram, som f.eks. studiespesialisering. Dette har blitt gjort i klassene, men vil bli vektlagt mer i enesamtaler med elevene. Det brukes mye tid på samtaler for de som har behov. Her vil det bl.a. gjennomgås fag- og timefordeling for aktuelle utdanningsprogram. Det er viktig å orientere elevene om at det er mye teorifag på både studiespesialisering og på idrettsfag. Flere elever ønsker dette utdanningsprogrammet pga at det kan velges toppidrett.
Vi følger samme årshjul for faget utdanningsvalg som de øvrige skolene i regionen.
4
Gausdal ungdomsskole, 03.10.22
Referat v/
Aud Jorunn H. Hagesveen

Møtereferat 15.11.22

FAU-møte Gausdal ungdomsskole

 

Sted: Gausdal ungdomsskole

Tid: Tirsdag 15.november klokken 18.00 – 20.00

 

Agenda:

 • Digitalt foreldremøte 8.november: «Hva skjer i ungdomsgruppen 13 – 19 år i Gausdal»
  Videre arbeid – hvordan kan FAU bidra?

Det var få tilbakemeldinger etter foreldremøtet. Noe vi tar som et tegn på at foreldregruppa så på møtet som positivt.

- Hovedutfordringen onsdagene er ikke det som skjer inne på klubben, men det som foregår utenfor. Med bare to ansatte p klubben er det vanskelig å få med seg både det som skjer inne og utenfor klubben. Det er derfor ønskelig at flere foreldre melder seg til å gå vakt utenfor klubbe.

 

FAU – Vi må oppfordre foreldregruppa til å være vakter på ungdomsklubben.

Her er link til skjema du kan benytte for å melde deg som vakt: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9Pft_Y9wHkeLcINcO5BXPL-6TRn_KThPggeMzOh7eyFUNVBGRFQxQkI2Q1oxRlpYMFNUMUROS0ZOTC4u

 

 

 

 • Nasjonale prøver – resultater
 • Det legges vekt på bevegelsen fra 8.-9. trinn samt om det er samsvar mellom de nasjonale prøvene og eksamen
 • Resultatene for ungdomsskolen er gode, og det er god fremgang fra 8. til 9. trinn.

Resultatene på nasjonale prøver har over år gått oppover noe som har samsvart med en økning i grunnskolepoeng.

 

 

 • Vurderingspraksis
 • Utsettes til neste FAU - møte

 

 • Årshjul foreldremøter

 

 • Gjennomgang av årshjulet til foreldremøtene. I vår hadde ungdomsskolen en vri der de la alle trinnene på en kveld. Hovedfordelen med dette er at de får med seg dyktige aktører som kommer utenfra, minuset er at noen foreldre har unger på flere trinn og derfor ikke får vært med på klassemøtet i etterkant. Det var også tilbakemelding på at det ble litt seint for 10.
 • Gode tilbakemeldinger på Dele=Delta.
 • Vi snakka om at det fra FAU er ønskelig at det i de klassedelte møtene kunne vært noen refleksjonsspørsmål som vi kunne snakka om i grupper på foreldremøte. Vi snakka også om at det kunne vært lurt å blanda foreldrene på gruppene, fordi vi ikke kjenner hverandre på tvers av barneskolene. Det er lett å sette seg ved de du kjenner fra før.
 • Vi ønsker klassekontaktene til å arrangere sosial kveld for foreldre og elever. 10. har allerede i desember.

 

 

 • Møterekke FAU-arbeid
 • Utsettes til neste FAU - møte

 

 

 • Søknad ungdomsrådet
 • Her har elevrådet søkt om penger til elevkvelder. FAU synes at dette høres lurt ut, og vi sender derfor en søknad om det samme.
 • Det er et ønske fra skolen om å få til endringer ute. Benker, bord etc. med tak over. Det ser ikke ut som at dette oppfyller kriteriene. Penger til dette må derfor søkes om en annen plass.

 

 

 • FAU- hvordan kan vi bidra til et bedre læringsmiljø?
 • Utsettes til neste FAU – møte, men som tidligere nevnt er det ønskelig at alle trinn avholder sosiale kvelder

 

 • Trafikksikkerhet – bussholdeplassen
 • Jill og Bjørn møtes om denne saken og ser på hvordan FAU kan bidra for å få til forbedringer.

 

 • Annet

 

 • Linken til teams møtet er det ikke noen som har fått åpnet.  Det viser seg at det ligger inne noen sperrer fra IKOMM som gjør at skolen ikke får lagt den ut.

 

FAU Gausdal ungdomsskole

 

FAU-møte Gausdal ungdomsskole

 

Sted: Gausdal ungdomsskole

Tid: Tirsdag 15.november klokken 18.00 – 20.00

 

Agenda:

 • Digitalt foreldremøte 8.november: «Hva skjer i ungdomsgruppen 13 – 19 år i Gausdal»
  Videre arbeid – hvordan kan FAU bidra?

Det var få tilbakemeldinger etter foreldremøtet. Noe vi tar som et tegn på at foreldregruppa så på møtet som positivt.

- Hovedutfordringen onsdagene er ikke det som skjer inne på klubben, men det som foregår utenfor. Med bare to ansatte p klubben er det vanskelig å få med seg både det som skjer inne og utenfor klubben. Det er derfor ønskelig at flere foreldre melder seg til å gå vakt utenfor klubbe.

 

FAU – Vi må oppfordre foreldregruppa til å være vakter på ungdomsklubben.

Her er link til skjema du kan benytte for å melde deg som vakt: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9Pft_Y9wHkeLcINcO5BXPL-6TRn_KThPggeMzOh7eyFUNVBGRFQxQkI2Q1oxRlpYMFNUMUROS0ZOTC4u

 

 

 

 • Nasjonale prøver – resultater
 • Det legges vekt på bevegelsen fra 8.-9. trinn samt om det er samsvar mellom de nasjonale prøvene og eksamen
 • Resultatene for ungdomsskolen er gode, og det er god fremgang fra 8. til 9. trinn.

Resultatene på nasjonale prøver har over år gått oppover noe som har samsvart med en økning i grunnskolepoeng.

 

 

 • Vurderingspraksis
 • Utsettes til neste FAU - møte

 

 • Årshjul foreldremøter

 

 • Gjennomgang av årshjulet til foreldremøtene. I vår hadde ungdomsskolen en vri der de la alle trinnene på en kveld. Hovedfordelen med dette er at de får med seg dyktige aktører som kommer utenfra, minuset er at noen foreldre har unger på flere trinn og derfor ikke får vært med på klassemøtet i etterkant. Det var også tilbakemelding på at det ble litt seint for 10.
 • Gode tilbakemeldinger på Dele=Delta.
 • Vi snakka om at det fra FAU er ønskelig at det i de klassedelte møtene kunne vært noen refleksjonsspørsmål som vi kunne snakka om i grupper på foreldremøte. Vi snakka også om at det kunne vært lurt å blanda foreldrene på gruppene, fordi vi ikke kjenner hverandre på tvers av barneskolene. Det er lett å sette seg ved de du kjenner fra før.
 • Vi ønsker klassekontaktene til å arrangere sosial kveld for foreldre og elever. 10. har allerede i desember.

 

 

 • Møterekke FAU-arbeid
 • Utsettes til neste FAU - møte

 

 

 • Søknad ungdomsrådet
 • Her har elevrådet søkt om penger til elevkvelder. FAU synes at dette høres lurt ut, og vi sender derfor en søknad om det samme.
 • Det er et ønske fra skolen om å få til endringer ute. Benker, bord etc. med tak over. Det ser ikke ut som at dette oppfyller kriteriene. Penger til dette må derfor søkes om en annen plass.

 

 

 • FAU- hvordan kan vi bidra til et bedre læringsmiljø?
 • Utsettes til neste FAU – møte, men som tidligere nevnt er det ønskelig at alle trinn avholder sosiale kvelder

 

 • Trafikksikkerhet – bussholdeplassen
 • Jill og Bjørn møtes om denne saken og ser på hvordan FAU kan bidra for å få til forbedringer.

 

 • Annet

 

 • Linken til teams møtet er det ikke noen som har fått åpnet.  Det viser seg at det ligger inne noen sperrer fra IKOMM som gjør at skolen ikke får lagt den ut.

 

FAU Gausdal ungdomsskole

 

 

Møtereferat 10.01.2023

FAU-møte Gausdal ungdomsskole

 

Sted: Gausdal ungdomsskole

Tid: Tirsdag 10. januar klokken 18.00 – 20.00

 

Agenda:

 • Vurderingspraksis

Gjennom «Senter for livslang læring», Egil Hartberg, så er ungdomsskolen nå i gang med er arbeid med vurdering. Hvordan de skal drive underveisvurdering og hvordan de skal få til en god sluttvurdering. De er i startgropa me dette arbeidet.

 

 • Sak fra elevrådet: Mobil

Elevrådet har kommet med ønske om litt lette på mobilforbudet. Avtalen var at dette skulle evalueres til jul, noe Bjørn nå har gjort sammen med elevrådet. De har et ønske om å kunne bruke mobilen i matfri, i bytte mot at fredagen, som i dag er «mobildag». Dette er noe Bjørn har et ønske om å imøtekomme dem på frem til sommerferien. Elevrådet ønsker også å bruke mobil på leirskole, noe skolen sier nei til. Leirskolen ønsker ikke at elevene har mobil, og skolen ønsker å følge reglene der. Bjørn ser at han i høst har fått inn få saker rundt sosiale medier, noe han tror skyldes at de ikke tørr å komme med dem når de ikke har lov til å bruke mobil gjennom uka.

 

Skolen ser at det har blitt et større og større problem at foreldre kontakter elevene gjennom skoledagen på mobil. Vi i FAU sammen med skolen oppfordrer foreldre til å unngå å melde/ta kontakt med elever gjennom skoledagen. Dersom dere skal gi elevene beskjed om noe gjennom skoledagen så er det fint om dere ringer direkte til skolen.

 

 • Foreldremøtene våren 2023.

Vi diskuterte også dette litt i FAU, sammen med Tine Andersen.

Våren 22 hadde de alle foreldremøtene på en kveld, noe de også ønsker i vår. Minuset er at det blir seint for 10. trinn, det positive er at det er enklere å få inn eksterne aktører.

 

Planen er at foreldremøtet skal være 23. februar.

Innkalling kommer

Skolen har en plan for temaer på de ulike trinnene, men ønsker gjerne innspill.

8. sosiale medier og bildedeling

9. Rus og alkohol

10. Overgangen til videregående, russ, utenforskap etc.

 

 

 • Trafikksikkerhet – bussholdeplassen (utsettes til neste møte)

 

 • Midler fra ungdomsrådet – Vi fikk 5000,- fra ungdomsrådet

Vi ønsker å høre med elevrådet, hva ønsker de at vi skal bruke pengene til? Jill tar kontakt med elevrådet.

 

 

 • Samarbeid FAU/skole – årshjul for FAU-arbeidet (utsettes)
 • FAU – bidra til et godt læringsmiljø (utsettes)

 

 • Ungdomsklubben – Vi savne litt dialog fra ungdomsklubben i forhold til at det mangler vakter. Fint om klubben minner på når det er behov for ekstra vakter. Det er også lite informasjon ut til 8. trinns foreldre, som kanskje ikke har hatt barn i ungdomsskolen før. Kanskje skulle ungdomsklubben vært inne på foreldremøte i på høsten. FAU kan også være en kanal mellom klubben og foreldrene.

 

 

 • Annet