Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen. Retten til helsehjelp for asylsøkere gjelder fra de kommer til Norge for å søke beskyttelse. Flyktninger og familiegjenforente har også fulle rettigheter til helsehjelp fra de ankommer landet.

Det er laget en nasjonal veileder til kommunene for helsetjenestetilbudet til denne gruppen innbyggere.

Flyktningehelseteamet består av helsesykepleier og lege. Andre faggrupper i kommunen kobles inn ved behov.

Vi tilbyr:

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Helseundersøkelse
  • Legeundersøkelse (obligatorisk for barn) / behandling
  • Fysioterapi ved behov
  • Støttesamtaler for enslige, ektepar og familier
  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjonstjenester til barna
  • Formidler kontakt til tannhelsetjeneste

Det bestilles profesjonell tolk til konsultasjoner. Tilbudet er gratis for hver enkelt pasient. Vi videreformidler, etter samtykke, alle medisinske opplysninger til fastlege. Alle som arbeider i flyktnigehelsetjenesten er utdannet helsepersonell og har taushetsplikt. Vi legger stor vekt på at du som pasient skal føle deg trygg i ditt første møte med norsk helsevesen. Har du behov for å komme i kontakt med oss, så besøk oss gjerne!

Hvis du trenger kontakt med flyktningehelsetjenesten, så kan du besøke oss på helsestasjonen i Gausdal eller du kan kontakte oss på telefon. Hvis du er nyankommet til kommunen vil du bli innkalt til en time hos oss.

Kontaktinformasjon: Helsesykepleier Signe Myklebust Bjørnson, mob.nr. 905 11 794