Det konkluderes i tilsynsrapport fra Statsforvalteren med at det gjøres mye godt arbeid rundt elevenes skolemiljø på Fjerdum skole, men det påpekes også flere områder innenfor regelverket som Gausdal kommune må forbedre seg på.

«Gausdal kommune har allerede før tilsynet ble varslet startet et revideringsarbeid av plan for det psykososiale arbeidet i skolene, samt med å utarbeide felles maler, rutiner og prosedyrer for hvordan skolene skal arbeide både for å forebygge, men også håndtere situasjoner der elever opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen  Dette arbeidet skal være med å i større grad sikre regelverksforståelse og – etterlevelse hos alle ansatte», sier Ingrid Bøe, Enhetsleder Barnehage og skole i Gausdal kommune.

«Vi har innført et nytt skoleadministrativt system, hvor vi er i startfasen med å ta i bruk Visma Flyt Sikker Sak. Dette systemet vil medføre at vi kan ha en bedre og sikrere systematikk i forhold til saker som omhandler elevenes læringsmiljø, både i forhold til dokumentasjon og lik håndtering av saker.»

Bøe sier videre «Korreksjonspunktene som er påpekt fra Statsforvalteren viser at det arbeidet vi har satt i gang er helt nødvendig, for selv om tilsynet denne gangen var med Fjerdum skole, mener vi at vi har forbedringspotensial ved alle skolene på dette området.»

Ved spørsmål ta kontakt med Ingrid Bøe, Enhetsleder Barnehage og skole
mobil: 97186602 ingrid.boe@gausdal.kommune.no