Endringen må foretas i skattemeldingen for 2019 og Skatteetaten må endre sin beregning av din formue før kommunen kan endre eiendomsskatten. 

Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for din primærbolig overstiger 30 prosent eller sekundærboligen overstiger 90 prosent av boligens reelle markedsverdi, har du krav på å få boligverdien satt ned. (Gjelder for inntektsåret 2020). Formuesverdien regnes ut fra boligverdien.

Hvordan går jeg frem?
Du bør først kontrollere at arealer som Skatteetaten legger til grunn for beregning av boligverdien er korrekt. Endring av arealer kan du selv gjøre i skattemeldingen. Forklaring om arealbegreper, beregning av formuesverdi osv. for de to boligtypene finner du her:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/

Er registrerte arealer korrekt trenger du å få en takst eller verdivurdering av en kvalifisert takstmann eller eiendomsmegler som er kjent i området for å endre boligverdien. Du kan også sende inn dokumentasjon på markedsverdi, feks det den aktuelle boligen eller tilnærmet lik bolig i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.

 

Fakta: Boligverdi og eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. Kommuner som har innført eiendomsskatt på bolig, kan velge å taksere eiendommen selv, eller bruke Skatteetatens data for markedsverdi.

Eiendomsskatt kreves inn av kommunen, og fastsettes ut fra boligens beregnede markedsverdi. Mange kommuner bruker Skatteetatens beregnede boligverdier, som er basert på data fra SSB.

Beregnet markedsverdi vil utgjøre enten en verdi basert på statistikk fra SSB (boligverdi) eller en verdi basert på dokumentert markedsverdi (i de tilfeller der eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt).

Satsene for skatten er ulik i kommunene, men skal etter et eventuelt bunnfradrag være på mellom 1 og 5 promille.

Skatteetaten skal bruke SSBs modell for boligverdi ved beregning av markedsverdi. Modellen tar utgangspunkt i informasjon om boligtype, areal, beliggenhet og alder.

Dersom du mener beregningen av markedsverdien på din bolig er feil, og kan dokumentere dette, kan du selv gjøre endringer i skattemeldingen din dersom kommunen bruker Skatteetatens beregninger.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Skatteetaten