Ordinær foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehager reguleres av lov om barnehager med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Med hjemmel i forskriftens §1 fastsetter Stortinget en maksimalgrense for en ordinær heldags barnehageplass, dvs plass 5 dager i uka. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen fastsettes som et maksimalt månedsbeløp og årsbeløp, der årsbeløpet skal settes i forhold til betaling 11 måneder i året.

Forskriften sier videre at foreldrebetalingen for et deltidstilbud skal fastsettes lavere enn foreldrebetalingen for et heldagstilbud.

Det er barnehageeier som fastsetter foreldrebetalingen for de ulike oppholdsalternativene.

Informasjon om foreldrebetalingen i de private barnehagene finner du på hjemmesida til barnehagen, eventuelt ved å kontakte styrer/daglig leder.

Foreldrebetaling i de kommunale barnehagene følger her:

 

Fra 1.august 2024

5 dager i uka  2000.-    Kost 523.-

4 dager i uka 1760.-    Kost 418.-

3 dager i uka  1320.-   Kost 313.-

2 dager i uka  880.-   Kost 209.-

 

Søskenmoderasjon

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager får familier som har mer enn ett barn i barnehagen reduksjon i foreldrebetalingen. Du får 30% rabatt for barn nummer to. Familier som har tre barn eller flere i barnehage samtidig, får gratis barnehageplass for barn nummer tre eller flere. ( Dette gjelder fra 01.08.23) Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen og går i barnehager i samme kommune. 

Lover og forskrifter

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager har regler om to moderasjonsordninger for familier/husholdninger med lav inntekt. Disse ordningene er søknadsbasert.

1. Redusert foreldrebetaling.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlende inntekten til husholdningen, skal du/dere ha redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekt for barnehageplassen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

 Fra 01.08.24 er maksprisen kr.2000, og da blir inntektsgrensa  for å kunne søke redusert foreldrebetaling kr. 366 667.-

Gratis Kjernetid

Fra 1. august 2020 har alle 2-3-4- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke, dersom de bor i husholdninger med lav inntekt. Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 642 700 kroner per år. (Fra 01.08.2024)

Du kan lese mer om de to ordningene og kriterier for å søke ved å klikke på lenken under her: 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt 

Om søknaden

For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt. Ved søknad vil det automatisk bli hentet inn skatte- og inntektsopplysninger for alle i husstanden. Ved vesentlige endringer i familiens/husholdningens inntekt kan det søkes utenom nevnte frister. Det må da sendes inn dokumentasjon på grunnlag av endringer i inntekt. 

 Det må søkes på nytt for hvert barnehageår. Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. juni.  Du kan søke gjennom hele året, men vedtak får virkning fra den 1. i påfølgende måned etter at søknaden er mottatt.

Bytter barnet barnehage i løpet av vedtaksperioden, gjelder vedtaket i den første barnehagen ut oppsigelsestida. Vedtaket gjelder i ny barnehage fra måneden etter oppsigelsestiden er ute, forutsatt at den nye barnehagen ligger i Gausdal kommune. Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra den 1. i påfølgende måneden etter flytting. 

For å søke om redusert foreldrebetaling, bruker du denne lenken: https://foresatt.visma.no/gausdal   

  Barn som går i barnehage i annen kommune

Dersom barn som er folkeregistrert i Gausdal  kommune går i barnehage i annen kommune, skal søknaden om redusert foreldrebetaling sendes Gausdal kommune. Du bruker da søknadsskjema som ligger her: Søknadsskjema .

Dokumentasjon når du sender manuell søknad. 

Som dokumentasjon skal siste års skattemelding(r) legges ved søknaden. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig kapital- og personinntekter, plikter søker å opplyse om det ved søknad. Dersom det ikke kan legges frem skattemeldingen, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

For mer detaljert informasjon om hva som regnes som inntekt, husholdning, annen dokumentasjon og muligheter for ny vurdering ved vesentlig og varig endring i inntekt vises det til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. ( lenke over her) 

Dersom det mangler dokumentasjon til å kunne fatte vedtak om redusert betaling, gis søknaden virkning først fra det tidspunkt dokumentasjonen er tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak.

Ved vesentlige endringer i familiens/husholdningens inntekt kan det søkes utenom ovennevnte frister.

Søknadsfristen for barnehageåret 2024/2025 er satt til 15. juni 2024.

Klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage etter søknad om redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og avslag på fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt kan påklages til kommunens klagenemnd i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak.

Søknadsskjema - for barn med barnehageplass i annen kommune